Tak wskazał WSA w Opolu w wyroku z 11 marca 2015 r. W przedmiotowej sprawie sąd wypowiedział się w sprawie skutków podatkowych przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową. Do fiskusa zwrócił się bowiem wspólnik sp. z o.o., która ma zostać przekształcona w spółkę komandytową. Wspólnik wskazał, że zysk wypracowany przez spółkę był przekazywany zgodnie z uchwałami wspólników na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy lub na pokrycie straty. Środki przekazane na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy spółki są wykorzystywane na potrzeby bieżącej działalności gospodarczej.

Kwestia sporna dotyczyła tego, czy w przypadku przekształcenia spółki w spółkę komandytową zysk niepodzielony, który podlega opodatkowaniu będzie dotyczył także zysków przeznaczonych na kapitał (fundusz) zapasowy lub rezerwowy, lub na pokrycie straty?

Sam wspólnik uważa, że do "niepodzielnych zysków" nie należy zaliczać obok zysku wypłaconego wspólnikom w postaci dywidendy, ale również zysku przeznaczonego na kapitał zapasowy, fundusz rezerwowy lub pokrycie straty spółki. Fiskus się nie zgodził. Jego zdaniem z kolei zyski, które nie zostały wypłacone wspólnikom w formie dywidendy, lecz zgromadzono je w kapitałach własnych spółki, jako kapitał zapasowy lub kapitały (fundusze rezerwowe) odpowiadają pojęciu "niepodzielone zyski" użytemu w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Oznaczać to będzie w konsekwencji, że w momencie przekształcenia spółki kapitałowej w spółkę osobową wartość tych zysków będzie stanowiła u wspólników spółki dochód (przychód) podlegający opodatkowaniu.

Sprawa trafiła do WSA w Opolu. Zdaniem sądu fiskus nie ma racji i że w związku z brakiem legalnej definicji pojęcia "niepodzielone zyski" wątpliwości interpretacyjne należy rozwiązać za pomocą wykładni systemowej zewnętrznej, sięgając do przepisów k.s.h. A z niej wynika, że przeznaczenie zysku może nastąpić również nie między wspólników. Sytuacja taka może wiązać się z wypłatą na rzecz zarządu bądź rady nadzorczej (tantiemy), utworzeniem funduszu rezerwowego, zapasowego, amortyzacyjnego, inwestycyjnego. Dlatego w sytuacji, gdy zysk ten został rozdysponowany zgodnie z umową spółki poprzez np. jego przekazanie na kapitał zapasowy czy rezerwowy, nie jest on już zaliczany do kategorii zysków niepodzielonych.

Sąd wskazał też na sytuację, w której może się okazać, że spółka wykazująca zysk netto, zyski z lat ubiegłych i posiadająca kapitał zapasowy lub kapitały rezerwowe utworzone z zysków nie będzie mogła wypłacić dywidendy wspólnikom z uwagi np. na wysokie, niepokryte straty. Przyjęcie, że opodatkowaniu podlegają wszystkie niepodzielone kwoty między wspólników prowadziłoby do opodatkowania także tych, które zgodnie z k.s.h. podzielone być nie mogą. Dlatego skoro przepisy k.s.h. dopuszczają podział zysku na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, zysk ten, prawidłowo rozdysponowany np. na kapitał zapasowy, nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT. Ustawodawca w powołanym przepisie podatkowym nie zawęził jego działania wyłącznie do zysków niepodzielonych między wspólników.

Podsumowując sąd stwierdził, że skoro przepisy k.s.h. dopuszczają podział zysku również na cele związane z działalnością spółki i dalszym jej rozwojem, który jednocześnie wyłącza prawo do dywidendy, to prawidłowo rozdysponowany w ten sposób zysk na kapitał zapasowy oraz na pokrycie straty nie jest już zyskiem niepodzielonym w rozumieniu art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy o PIT, a zatem nie stanowi dochodu podlegającego opodatkowaniu.

Wyrok WSA w Opolu z 11 marca 2015 r., sygn. akt I SA/Op 33/15

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego