Tak wskazał Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 7 listopada 2016 r. Sprawa dotyczyła opodatkowania przychodów uzyskanych z tytułu sprzedaży nieruchomości zwróconej po wywłaszczeniu. Chodziło o podatnika, który w 1959 r. otrzymał od rodziców nieruchomość gruntową. W 1974 r. ww. nieruchomość została wywłaszczona w celu realizacji budownictwa mieszkaniowego. W 2014 r. dokonano zwrotu wywłaszczonej nieruchomości i pobrano stosowną opłatę. Podatnik w 2016 r. sprzedał zwróconą nieruchomość. Zapytał więc fiskusa czy i w jakiej wysokości powinien zapłacić podatek dochodowy z tytułu sprzedaży tej nieruchomości.

Sam uważa, że podatek z tytułu sprzedaży tej nieruchomości nie jest należny, ponieważ wspomnianą nieruchomość nabył i posiada od 1959 r.

Fiskus się zgodził. Uznał, że w przypadku odpłatnego zbycia nieruchomości, jej części lub udziału w nieruchomości, dla określenia jego skutków podatkowych, istotne jest ustalenie daty ich nabycia. W niniejszej sprawie istotna jest zatem kwestia ustalenia, czy zwrot nieruchomości gruntowej stanowi jej nabycie w myśl art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT. Według fiskusa celem zwrotu jest przywrócenie stosunków własnościowych sprzed wywłaszczenia. Decyzja o zwrocie nieruchomości pełni zatem funkcję restytucyjną, przywraca bowiem prawo własności nieruchomości w tym przypadku właścicielowi. W przypadku zwrotu nieruchomości nie mamy więc do czynienia z kreowaniem prawa własności tylko z jego przywróceniem. Według fiskusa w przedmiotowej sprawie nie można więc mówić o przeniesieniu prawa własności na zasadach ogólnych wynikających z przepisów o charakterze cywilnoprawnym, ale jedynie o restytucji (przywróceniu) stanu sprzed wywłaszczenia. Tym samym w rozpatrywanej sprawie datą nabycia zwróconej nieruchomości nie jest data jej zwrotu, lecz data pierwotnego jej nabycia 1959 r. W związku z powyższym określony decyzją zwrot nieruchomości nie jest nabyciem w rozumieniu art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. a) ustawy o PIT, a 5-letni termin, o którym mowa w tym przepisie należy liczyć od końca roku kalendarzowego, w którym podatnik otrzymał darowiznę tzn. od końca 1959 r.

Podatnik nie jest więc zobowiązany do zapłaty podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu odpłatnego zbycia nieruchomości, ponieważ od końca roku kalendarzowego, w którym doszło do nabycia nieruchomości upłynęło ponad 5 lat.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 7 listopada 2016 r., sygn. akt 2461-IBPB-2-2.4511.885.2016.1.AP, LEX nr 324995

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów