W przedmiotowej sprawie radca prawny zwrócił się do fiskusa z pytaniem czy wydatki poniesione przed rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej w celu uzyskania uprawnień do wykonywania zawodu radcy prawnego, warunkujących wykonywanie działalności gospodarczej w formie kancelarii radcy prawnego, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów tejże działalności gospodarczej.

Zdaniem radcy mogą. Zdaniem fiskusa nie. Fiskus argumentował, że wydatki związane z procesem uzyskiwania uprawnień radcy prawnego, ponoszone w okresie przed rozpoczęciem działalności gospodarczej, nie były w żaden sposób związane ze źródłem przychodów, jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Poniesione koszty miały na celu zdobycie wiedzy oraz umiejętności, a także należytego przygotowania do zawodu radcy prawnego, nie zaś osiągnięcia przychodów ze źródła jakim jest pozarolnicza działalność gospodarcza. Wydatki te mają charakter wydatków osobistych związanych z podnoszeniem ogólnego poziomu wiedzy prawniczej i w konsekwencji nie można ich uznać za związane z działalnością gospodarczą.

Sprawa ostatecznie trafiła do WSA w Poznaniu. Zdaniem sądu fiskus nie ma racji. Według sądu wydatki ponoszone na szkolenia podatnika mogły być uznane za koszt uzyskania przychodu. Wydatki te muszą być jednak bezwzględnie związane z nabywaniem umiejętności i wiedzy potrzebnej do prowadzenia kancelarii radcy prawnego. Nie ma wątpliwości, że odbycie aplikacji radcowskiej jest niezbędne i konieczne do wykonywania zawodu radcy prawnego, a na listę radców prawnych może być wpisany ten, kto, m.in. odbył w Polsce aplikację radcowską i złożył egzamin radcowski.

PIT. Komentarz - jedyny w Polsce komentarz z bezpłatnym szkoleniem on-line wraz z możliwością zadawania pytań autorowi >>>

Dlatego też skoro radca prawny rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej po odbyciu aplikacji radcowskiej i wykonuje swój zawód, to wydatki poniesione na odpłatną aplikację radcowską spełniają definicję kosztów uzyskania przychodów zawartą w art. 22 oraz 23 ustawy o PIT, ponieważ są bezpośrednio związane i niezbędne do prowadzenia tej działalności i uzyskiwania przychodu. Przepisy ustawy o PIT nie zawierają unormowań, które zabraniałyby zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków ponoszonych przed rozpoczęciem działalności gospodarczej. Należy przyjąć, że jeżeli wydatki są poniesione w celu uruchomienia działalności gospodarczej, to spełniają warunki określone w art. 22, są racjonalnie i gospodarczo uzasadnione oraz właściwie udokumentowane, a tym samym stanowią koszt uzyskania przychodu w miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Wyrok WSA w Poznaniu z 4 kwietnia 2013 r., I SA/Po 50/13