Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 20 listopada 2014 r. W przedmiotowej sprawie sąd rozstrzynął spór dotyczący zasadności opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych uczestnictwa przez pracownika w spotkaniu noworocznym organizowanym przez pracodawcę. Na tym spotkaniu przewidziany jest poczęstunek serwowany w formie "szwedzkiego stołu". Kwestią sporną pozostawało zatem to czy po stronie pracownika powstanie przychód z nieodpłatnego świadczenia podlegającego opodatkowaniu.

Zdaniem pracodawcy, płatniku podatku dochodowego od osób fizycznych, nie posiada on obowiązku naliczania i pobrania podatku dochodowego od wartości nieodpłatnego świadczenia w przypadku uczestniczenia pracownika w spotkaniu okolicznościowym organizowanym przez niego, bowiem opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych może podlegać tylko przychód, który pracownik faktycznie otrzymał, a nie możliwy do otrzymania.

Fiskus uznał jednak, że świadczenia uzyskane przez pracowników w związku z udziałem w spotkaniu okolicznościowym, sfinansowanym ze środków pracodawcy, stanowią nieodpłatne świadczenie podlegające opodatkowaniu, jako przychód ze stosunku pracy, określony w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, przy czym stanowią one przychód tylko dla osób, które faktycznie w spotkaniu uczestniczyły.

                                   

Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach. Sąd przyjął, że z przedstawionego zdarzenia przyszłego wynika, że pracownikom jedynie umożliwiono udział w imprezie, w której nawet jak wezmą udział, pracodawca nie jest w stanie wskazać, w jakim rozmiarze poszczególni uczestnicy imprezy z niej skorzystają. Zatem zakupione towary i usługi są postawione do dyspozycji pracowników, zaś brak jest ustaleń, czy dana osoba (pracownik) z tego świadczenia skorzysta i w jakim zakresie.

Nie można wykluczyć, że nie każdy pracownik ze świadczenia skorzysta i z jakich przyczyn. Skoro wartości świadczeń nieodpłatnych nie da się przyporządkować do świadczeń uzyskiwanych przez konkretnego pracownika (bez względu na to, czy skorzystał on z poczęstunku czy też nie, ewentualnie, w jakim zakresie to nastąpiło), brak jest podstaw do ustalenia przychodu z tytułu świadczeń nieodpłatnych w związku z organizacją przez skarżącego imprez okolicznościowych. W takiej bowiem sytuacji nie można stwierdzić, czy pracownik w istocie otrzymał określone świadczenie i jaka jest jego wartość. Przychód nie może bowiem zostać hipotetycznie przypisany podatnikowi. Zgodnie z przedstawionym zdarzeniem przyszłym nie sposób bowiem stwierdzić, czy pracownik rzeczywiście otrzymał świadczenia i jaka jest ich wartość, wobec tego nie można pracownikowi przypisać przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Wyrok WSA w Gliwicach z 20 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 587/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego