W przedmiotowej sprawie szpital dokonał zakupu na własny koszt szczepionki przeciwko grypie i umożliwił dokonanie szczepień ochronnych zatrudnionych pracowników (pracowników medycznych, administracyjnych, gospodarczych i technicznych). Według szpitala zabezpieczenie wszystkich pracowników przed zagrożeniem wirusem grypy jest koniecznością w celu zachowania ich sprawności fizycznej oraz ciągłości skutecznego wykonywania opieki zdrowotnej nad pacjentami i zapewnienia jego ciągłości działania.

Szpital uważa, że poniesione przez niego wydatki na zakup szczepionki przeciwko grypie oraz koszty jej iniekcji dla pracowników medycznych, administracyjnych, gospodarczych i technicznych skutkują powstaniem przychodu u pracowników. Przychód ten jednak korzysta ze zwolnienia określonego w art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o PIT albowiem wydatki na zakup szczepionki dla pracowników i jej iniekcje wynikają z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, i przysługują pracownikom szpitala na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Fiskus się nie zgodził ze szpitalem. Uznał, że z treści art. 21 ust. 1 pkt 11a ustawy o PIT wynika, że wolne od podatku dochodowego są świadczenia rzeczowe i ekwiwalenty za te świadczenia, wynikające z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby, przysługujące osobom pozostającym w stosunku służbowym, przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. Zatem wartość szczepień ochronnych będzie zwolniona od podatku dochodowego od osób fizycznych, jeżeli spełnione zostaną wszystkie przesłanki wskazane w powyższym przepisie, tj.:

- świadczenia te muszą wynikać z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby),
- beneficjentami tych świadczeń są osoby pozostające w stosunku służbowym,
- świadczenia te muszą być przyznane na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw.

Według fiskusa przepis ten dotyczy ściśle określonych świadczeń, tj. tych, które wynikają z zasad bezpieczeństwa i higieny pracy (w tym ze względu na szczególne warunki i charakter pełnionej służby) i przyznane są na podstawie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tych ustaw. A nawet gdy opisane we wniosku świadczenia takimi są, to nie mogą korzystać ze zwolnienia na podstawie tego przepisu, gdyż beneficjentami tych świadczeń nie są osoby pozostające w stosunku służbowym tylko osoby pozostające w stosunku pracy. Fiskus stwierdził więc, że wartość świadczeń w postaci szczepionki wraz z kosztami iniekcji stanowi przychód ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o PIT podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Interpretacja indywidualna Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach z 9 lutego 2015 r., IBPBII/1/415-906/14/BJ, LEX nr 253500