Tak wynika z interpretacji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2014 r.

W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się spółka produkcyjna należąca do międzynarodowej grupy kapitałowej. Spółka wskazała, że wybrane osoby związane ze spółką umową o pracę czy umową cywilnoprawną zostały objęte dodatkowym programem motywacyjnym mającym zapewnić ponadprzeciętne wyniki finansowe grupy. W ramach tego programu uprawnionym przypisane zostało warunkowe prawo do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji instrumentu pochodnego opartego o wskaźniki finansowe grupy.

Ostateczna wysokość do wypłaty uzależniona jest od stopnia realizacji wskaźników ekonomicznych grupy. Wypłata nastąpi na podstawie uchwały Zgromadzenia Wspólników, ale nie wcześniej niż po sporządzeniu rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy. Przystąpienie do Programu jest nieodpłatne, a korzyści z niego wynikające są warunkowe. Jeżeli uprawniony zerwie stosunek prawny łączący go ze spółką nie będzie mógł dokonać realizacji prawa wynikającego z udziału w programie.

Zdaniem spółki ewentualne przysporzenie majątkowe uzyskane przez uprawnionych z programu powinno zostać zakwalifikowane do kategorii przychodów z kapitałów pieniężnych, zgodnie z art. 17 ustawy o PIT. W konsekwencji na spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika.

Fiskus zgodził się ze spółką. Zdaniem organu podatkowego w momencie przyznania w ramach programu motywacyjnego pochodnych instrumentów finansowych po stronie uprawnionych nie dojdzie do powstania przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód z tytułu udziału uprawnionych w omawianym programie motywacyjnym powstanie w momencie realizacji praw (tj. w momencie, gdy kwoty rozliczeń staną się należne) i będzie on stanowić przychód z kapitałów pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 10 ustawy o PIT, podlegający opodatkowaniu z zastosowaniem 19 proc. stawki podatkowej zgodnie z art. 30b ust. 1 ustawy o PIT. W związku z tym na Spółce nie będą ciążyły obowiązki płatnika. Zastrzec jednakże należy, że na Spółce będą ciążyć obowiązki informacyjne w rozumieniu art. 39 ust. 3 ustawy o PIT, jako podmiocie wypłacającym świadczenie z tytułu realizacji przez uprawnionych praw do otrzymania kwot rozliczeń.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 listopada 2014 r., ILPB2/415-858/14-2/JK, LEX nr 245151

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego