W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się podatniczka, której mąż prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą. W przyszłości podatniczka chce z mężem założyć spółkę jawną i przekazać darowizną tej spółce prawo własności przemysłowej w postaci prawa ochronnego do znaku towarowego, prawa do jego uzyskania, a także praw ochronnych do wzorów przemysłowych i użytkowych, oraz praw do ich uzyskania.

Podatniczka zapytała, czy spółka, która powstanie, będzie mogła amortyzować prawa ochronne do wzorów przemysłowych, użytkowych oraz do znaku towarowego, otrzymanych umową darowizny. Wątpliwości podatniczki dotyczyły także praw do uzyskania praw ochronnych już po ich przekształceniu w prawa ochronne i zaliczania odpisów amortyzacyjnych do kosztów uzyskania przychodu.

Zdaniem podatniczki, powstała spółka będzie miała możliwość amortyzacji praw ochronnych do wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz do znaku towarowego, już po tym, gdy przekazane umową darowizny prawa do uzyskania praw ochronnych ulegną zmianie bezpośrednio w prawa ochronne. Podobnie w przypadku przedmiotowych praw, które zostaną wniesione umową darowizny bezpośrednio.

Fiskus się nie zgodził. Jego zdaniem prawa, które w momencie darowizny na rzecz spółki (w dniu nabycia) będą już zarejestrowane, a zatem, na które zostały udzielone prawa ochronne lub prawa z rejestracji, jako nabyte przez spółkę będą mogły stanowić w tej spółce wartości niematerialne i prawne i po spełnieniu określonych warunków mogą zostać ujęte w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki i podlegać amortyzacji. Natomiast wzory użytkowe, wzory przemysłowe i znak towarowy, które w momencie darowizny na rzecz spółki jawnej (w dniu nabycia) nie będą jeszcze zarejestrowane, tj. nie zostaną na nie udzielone prawa ochronne lub prawa z rejestracji nie będą mogły być amortyzowane, ponieważ nie mogą zostać uznane za wartości niematerialne i prawne.

Zdaniem fiskusa spółka nie będzie mogła jednak rozpocząć amortyzacji przedmiotowych praw w momencie, gdy uzyska decyzje i świadectwa o udzieleniu przez Urząd Patentowy RP prawa ochronnego na te wzory użytkowe i znak towarowy oraz prawa z rejestracji wzorów przemysłowych, bowiem prawa te zostaną nadane już po otrzymaniu przez spółkę tych wzorów użytkowych, znaku towarowego oraz wzorów przemysłowych w formie darowizny. W konsekwencji przedmiotowe prawa nie zostaną "nabyte" w rozumieniu art. 22b ust. 1 ustawy o PIT, a przez to nie będą podlegały amortyzacji podatkowej.

Kwestią zasadniczą był użyty w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT wyraz "nabyte". Fiskus podkreślał, że aby prawo ochronne na znak towarowy mogło zostać uznane za wartości niematerialne i prawne musi zostać ono "nabyte". A czynność "nabycia" fiskus odnosi wyłącznie do czynności darowizny, natomiast całkowicie jej przeciwstawia decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, znak użytkowy i prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Zdaniem WSA w Krakowie, do którego trafiła sprawa, stanowisko fiskusa nie ma jednak dostatecznego uzasadnienia prawnego, a ponadto jest nieracjonalne. Nie można bowiem przyjmować, iż w użytym w art. 22b ust. 1 pkt 6 ustawy o PIT pojęciu "nabyte" nie mieści się uzyskanie przez podatnika prawa ochronnego na znak towarowy w drodze konstytutywnej decyzji Urzędu Patentowego. Urząd patentowy udziela bowiem w drodze decyzji prawa ochronnego na znak towarowy, znak użytkowy i prawo z rejestracji wzoru przemysłowego, a adresat tej decyzji prawo to nabywa. Przeniesienie w drodze umowy darowizny prawa ze zgłoszenia znaku towarowego, użytkowego i wzoru przemysłowego oraz otrzymanie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, użytkowy i prawo z rejestracji wzoru przemysłowego to według sądu dwa różne zdarzenia, które się nie wykluczają i które nie mogą być sobie przeciwstawiane, jak czyni to fiskus.

Wyrok WSA w Krakowie z 14 listopada 2014 r., sygn. akt I SA/Kr 1120/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego