Istota sprawy dotyczy możliwości odliczenia od należnego w Polsce podatku kwoty podatku zapłaconego na terytorium Republiki Seszeli, a w konsekwencji pomniejszenia uiszczanych w Polsce zaliczek na podatek dochodowy o zaliczki na podatek uiszczany w Republice Seszeli.

Sprawa dotyczyła polskiego rezydenta podatkowego, który podlega w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów. Podatnik jest właścicielem nieruchomości w Republice Seszeli. Tam w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi działalność gospodarczą, polegającą m.in. na wynajmie nieruchomości. Podlega tam opodatkowaniu 25 proc. podatkiem dochodowym. Podatnik dysponuje dowodem zapłaty przedmiotowego podatku (w tym również zaliczek na ten podatek) na Seszelach. W Polsce działalność gospodarcza podatnika podlega opodatkowaniu "podatkiem liniowym" wg stawki 19%. Tu uiszcza miesięczne zaliczki na podatek dochodowy.

Podatnik zapytał fiskusa, czy można odliczyć od należnego podatku dochodowego podatek zapłacony na Seszelach. Sam uważa, że tak. Uważa jednocześnie, że od kwoty miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy możliwe jest odliczenie kwoty zaliczek na podatek uiszczonych na Seszelach.

Fiskus się nie zgodził. Organ zwrócił uwagę, że ustawodawca odmawia podatnikom prawa do odliczenia, jeżeli dochody zostały uzyskane w krajach i na terytoriach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową. A Republika Seszeli została wymieniona w rozporządzeniu Ministra Finansów z 23.04.2015 r. w sprawie określenia krajów i terytorium stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych. W konsekwencji, wbrew stanowisku podatnika, uzyskanie dochodu z najmu nieruchomości, położonej na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową nie uprawnia go na podstawie art. 30c ust. 4 w zw. z art. 27g ust. 4 ustawy o PIT, do odliczenia od należnego w Polsce podatku - kwoty podatku zapłaconego na terytorium Republiki Seszeli, a w konsekwencji również nie uprawnia go do pomniejszenia uiszczanych w Polsce zaliczek na podatek dochodowy o zaliczki na podatek uiszczane w Republice Seszeli.

Sprawa trafiła do WSA w Krakowie. Sąd zgodził się z fiskusem. Zdaniem sądu nie jest dopuszczalne, jak chce tego podatnik, odniesienie się do jednego przepisu ustawy (art. 30c ust. 4), skoro ustawodawca w treści art. 30c ustawy o PIT wskazuje na związek i konieczność wykładni tego przepisu w łączności z innymi przepisami ustawy. W praktyce nie ma sytuacji, aby podatnik stosował do rozliczenia swojego dochodu jeden przepis ustawy o PIT, ponieważ zasady rozliczeń uregulowane są w różnych przepisach pozostających ze sobą w związku. Artykuł 30c ust. 4 ustawy o PIT mimo braku bezpośredniego wskazania w tym przepisie, z uwagi na kwestie, których dotyczy, jest ściśle związany z regulacjami wynikającymi z treści art. 27 ust. 9 dotyczącymi m.in. sytuacji, w której podatnik o nieograniczonym obowiązku podatkowym stosujący sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, o którym mowa w art. 30c, osiąga dochody z tytułu działalności wykonywanej poza terytorium Polski lub przychodów znajdujących się poza terytorium Polski, a Polska nie zawarła umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z państwem, w którym dochody są osiągane. Dlatego prawidłowe jest stanowisko organu, iż uzyskanie dochodu z najmu nieruchomości, położonej na terytorium stosującym szkodliwą konkurencję podatkową nie uprawnia na podstawie art. 30c ust. 4 ustawy o PIT w związku z art. 27g ust. 4 tej ustawy, do odliczenia od należnego w Polsce podatku - kwoty podatku zapłaconego na terytorium Republiki Seszeli, a w konsekwencji również nie uprawnia podatnika do pomniejszenia uiszczanych w Polsce zaliczek na podatek dochodowy o zaliczki na podatek uiszczane w Republice Seszeli, albowiem możliwość tę wykluczają przywołane przepisy ustawy o PIT.

Wyrok WSA w Krakowie z 9.01.2017 r., sygn. akt I SA/Kr 1133/16, LEX nr 2201203

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów