W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwrócił się zakład budżetowy gminy, który zarządza jej mieniem komunalnym. Przedmiotem jego działalności jest m.in. windykowanie należności związanych z zajmowaniem lokali mieszkalnych przez najemców. Wobec niewywiązywania się dłużników ze zobowiązania pieniężnego wynikającego z zawartych umów najmu lokali mieszkalnych zakład budżetowy wskazał, że w przyszłości zaległy czynsz będzie mógł być odpracowywany.

Powstało jednak pytanie, czy u najemców lokali mieszkalnych komunalnych, którzy wykonują świadczenie rzeczowe, jakim będzie odpracowanie wymagalnego (należnego) czynszu, powstaje obowiązek podatkowy, a tym samym, czy płatnik ma obowiązek poboru z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Zdaniem zarządcy mienia, odpracowanie wymagalnego (należnego) czynszu nie rodzi obowiązku podatkowego, a zatem nie ma obowiązku poboru z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo, nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody.

Zobacz kiążkę "Najem nieruchomości a podatki" dostępną w księgarni internetowej Profinfo >>

Fiskus się zgodził. Wskazał, że wszelkie spłaty długów są dla dłużnika obojętne podatkowo. Nie można bowiem z faktu świadczenia pracy w zamian za wygaśnięcie ciążącego na dłużniku zobowiązania wywieść, że dłużnik uzyskuje przychody. Dlatego fiskus przyjął, że odpracowanie przez dłużnika wymagalnego (należnego) czynszu w formie prac o charakterze porządkowym, np. zamiatanie chodników i placów, odśnieżanie chodników i placów, wrzucanie opału do kotłowni, drobne prace naprawcze lub malarskie, czyli świadczenie w miejsce wykonania, nie będzie skutkowało u dłużnika powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. W związku z tym na zakładzie budżetowym jako płatniku nie będzie ciążył obowiązek wystawienia informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 27 lutego 2015 r., sygn. akt IPTPB1/415-679/14-4/SJ, LEX nr 258199.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego