Sprawa dotyczyła zwolnienia z opodatkowania odszkodowania za naruszenie zasad równouprawnienia w zatrudnieniu. Chodziło o podatniczkę, której sąd rejonowy (a później także i okręgowy) zasądził od pracodawcy odszkodowanie za naruszenie zasady równouprawnienia w zatrudnieniu w wysokości 10 tys. zł. Pracodawca wypłacił odszkodowanie przekazując z zasądzonej kwoty podatek do urzędu skarbowego w kwocie 1800 zł, stąd wynagrodzenie netto wg pracodawcy wyniosło 8200 zł.

Podatniczka zapytała fiskusa, czy zasądzone odszkodowanie za naruszenie zasad równouprawnienia w zatrudnieniu podlega zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych, a w konsekwencji czy pracodawca słusznie przekazał podatek w wysokości 18% do urzędu skarbowego.

Sama podatniczka twierdziła, że odszkodowanie to na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT jest zwolnione opodatkowania. Podatniczka twierdzi, że pracodawca nieprawnie pobrał z zasądzonego na jej rzecz odszkodowania kwotę 1800 zł na poczet podatku do urzędu skarbowego.

Fiskus zgodził się co do zwolnienia. Wskazał jednak dla niego inną podstawę prawną. Zdaniem fiskusa, zasądzone wyrokiem sądowym odszkodowanie z tytułu nierównego traktowania jest przychodem ze stosunku pracy w rozumieniu art. 12 ust. 1 ustawy o PIT, gdyż wypłata tegoż świadczenia miała swe źródło w łączącym podatniczkę z pracodawcą stosunkiem pracy. Jednakże przychód ten korzysta ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, gdyż zasady ustalania tego odszkodowania wynikają z przepisów Kodeksu pracy. Zatem, uzyskując przychód, który korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy, na podatniczce nie ciąży obowiązek podatkowy z tego tytułu, a pracodawca wypłacający odszkodowanie nie jest zobowiązany do obliczenia, poboru i odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy od wypłaconej kwoty. Natomiast przepis art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT w rozpatrywanej sprawie w ogóle nie znajdzie zastosowania.

Odszkodowanie należne pracownikowi z tytułu naruszenia przez pracodawcę zasady równouprawnienia w zatrudnieniu, nawet jeśli otrzymywane jest na podstawie wyroku bądź ugody sądowej, nie będzie objęte dyspozycją przepisu art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT, gdyż zasady jego ustalania zostały wprost określone w ustawie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 25 lutego 2016 r., sygn. IPTPB2/4511-807/15-2/IL, LEX nr 300366

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł