Tak wynika z wyroku WSA w Gliwicach z 9 grudnia 2014 r. W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciło się małżeństwo w sprawie opodatkowania przychodów uzyskiwanych z najmu. Małżeństwo rozpoczęło budowę zespołu 18 garaży, z których dwa planowali pozostawić dla siebie, a pozostałe – sprzedać. Z uwagi na spadek cen rozważają poczekanie ze sprzedażą i w tym czasie wynajmowanie tych garaży.

Prezentując swoje stanowisko małżeństwo wyraziło przekonanie, że nie będzie musiało zakładać działalności gospodarczej.

Fiskus się nie zgodził. Uznał bowiem, że nie w każdym przypadku podatnik może sam zaliczyć przychód z wynajmowanych nieruchomości do źródła, jakim jest najem. Jeśli bowiem rozmiar, powtarzalność, zarobkowy charakter oraz sposób zorganizowania wskazują na znamiona działalności gospodarczej, to wynajem nieruchomości spełnia przesłanki uznania go za działalność gospodarczą i winien być rozliczany na zasadach właściwych dla tej działalności. Zdaniem fiskusa małżeństwo od początku miało zamiar osiągnięcia dochodu z przedsięwzięcia o znacznych rozmiarach, czy to w postaci sprzedaży 16 garaży, czy też – obecnie ich wynajmowania. Zamierzają oni uzyskiwać w sposób trwały i zorganizowany dochody ze zrealizowanej inwestycji, co - zdaniem fiskusa – spełnia przesłanki prowadzenia działalności gospodarczej.

Sprawa trafiła do WSA w Gliwicach. Zdaniem sądu wynajmowanie nieruchomości ma w praktyce charakter ciągły (obejmuje z reguły dłuższy okres czasu), dokonywane jest we własnym imieniu przez wynajmującego i na jego rachunek, a z reguły – nastawione jest na osiągnięcie przychodu. Te więc elementy umowy najmu są tożsame z cechami działalności gospodarczej, zatem nie mogą stanowić cech różnicujących te dwa źródła przychodu. Brak jest też podstaw do ich różnicowania ze względu na fakt, że przedmiotem najmu jest większa liczba obiektów. Nie wynika też z tego zawodowy charakter najmu. Wreszcie - domniemanie zamiaru podatnika jest także nieuprawnione, skoro deklaruje on wyłącznie wolę uzyskiwania przychodów z najmu i nie prowadzi żadnej działalności gospodarczej.

Zasadnicze znaczenie dla prawidłowego zakwalifikowania najmu, jako źródła przychodu, musi więc mieć ustalenie, że przedmiot najmu jest niewątpliwie składnikiem majątkowym związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, a nie tylko, że jest przedmiotem wynajmowania. Przy braku takiego ustalenia, należy stosować zasadę, że najem stanowi odrębne źródło przychodu, podlegającego opodatkowaniu według zasad dla niego przewidzianych.

Wyrok WSA w Gliwicach z 9 grudnia 2014 r., sygn. akt I SA/Gl 759/14

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego