Sprawa dotyczyła skutków podatkowych umorzenia pożyczki. Do fiskusa zwrócił się komandytariusz w spółce komandytowej posiadającej siedzibę w Polsce. Drugim komandytariuszem w spółce jest jego brat. Brat, czyli drugi komandytariusz udzielił spółce pożyczek. W najbliższych miesiącach zamierza on dokonać umorzenia udzielonych spółce pożyczek. Powstało więc pytanie czy w związku z umorzeniem pożyczek udzielonych spółce przez brata, po stronie pierwszego komandytariusza powstanie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Komandytariusz stał na stanowisku, że w sytuacji umorzenia pożyczki przez drugiego ze wspólników, będącego jego bratem, nie osiągnie on przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, tj. osiągnie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia, który będzie podlegał zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Fiskus się nie zgodził. Organ uznał, że udzielenie przez brata komandytariusza pożyczki na rzecz spółki komandytowej, w której jest on wspólnikiem, spowoduje powstanie u niego przychodu z działalności gospodarczej z tytułu nieodpłatnych świadczeń, zgodnie z treścią art. 14 ust. 2 pkt 8 ustawy o PIT, proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku spółki komandytowej. Spółka uzyska, bowiem prawo do nieodpłatnego korzystania z cudzego kapitału. Mając jednakże na względzie fakt, że spółka komandytowa, w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, nie jest podatnikiem, obowiązek podatkowy z ww. tytułu powstanie po stronie komandytariusza, jako wspólniku tej spółki.

I nie znajdzie tu zastosowania zwolnienie z opodatkowania wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 125 ustawy o PIT. Beneficjentem nieodpłatnego świadczenia będzie spółka komandytowa, a więc odrębny od jej wspólników podmiot prawny, posiadający odrębny majątek, a nie poszczególni wspólnicy tej spółki. W związku z tym, ww. zwolnienie z opodatkowania w rozpatrywanej sprawie nie znajdzie zastosowania.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 10 czerwca 2016 r., sygn. ILPB1/4511-1-398/16-2/KS

Dowiedz się więcej z książki
Opodatkowanie przychodów z nieodpłatnych świadczeń
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł