W przypadku osób fizycznych zobowiązanie podatkowe w podatku od nieruchomości powstaje w sposób przewidziany w art. 21 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, tj. z dniem doręczenia decyzji organu podatkowego (czyli wójta, burmistrza albo prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości lub obiektów budowlanych, ustalającej wysokość tego zobowiązania na rok podatkowy. Warunkiem powstania zobowiązania w tym przypadku jest doręczenie decyzji podatnikowi.

Organ podatkowy ustala wysokość podatku na podstawie danych wynikających z informacji, do których składania są obowiązani podatnicy będący osobami fizycznymi w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości lub po zaistnieniu zmian mających wpływ na wysokość zobowiązania w tym podatku. Wyjątkiem od tej zasady jest stwierdzenie przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego, że dane wynikające z tej informacji mogące mieć wpływ na wysokość zobowiązania podatkowego są niezgodne ze stanem faktycznym.

W przypadku osób fizycznych podatek od nieruchomości jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego (czyli równych) w terminach do dnia 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada roku podatkowego.

W 2015 roku maksymalna stawka podatku za 1m2 mieszkania to 0,75 zł.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego