W przedmiotowej sprawie do fiskusa z wnioskiem o interpretację zwrócił się podatnik (osoba fizyczna) w sprawie opodatkowania PCC umowy sprzedaży akcji. Podatnik chce nabyć od spółki komandytowej akcje spółki akcyjnej. W transakcję zaangażowany będzie dom maklerski. Czynności domu maklerskiego będą obejmować w szczególności:

- rozliczenie nabycia papierów wartościowych;

- ujęcie papierów wartościowych na rachunku podatnika w ewidencji;

- wystawienie dokumentu poświadczającego dokonanie transakcji;

- wsparcie przy sporządzaniu dokumentacji transakcji;

- zapewnienie prawidłowości przeprowadzenia transakcji.

Za swoje usługi dom maklerski otrzyma wynagrodzenie.

Podatnik uznał, że nabycie przez niego papierów wartościowych, dokonane przy udziale domu maklerskiego wykonującego wskazane w opisie zdarzenia przyszłego czynności, będzie zwolnione z opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych. Fiskus zgodził się z podatnikiem i jego argumentacją. Podatnik powołał się w tym przypadku na art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC, zgodnie z którym zwalnia się od podatku „sprzedaż praw majątkowych, będących instrumentami finansowymi dokonywaną za pośrednictwem firm inwestycyjnych. Jednak, aby stwierdzić, czy rozważana transakcja nabycia papierów wartościowych przez podatnika będzie mogła korzystać ze zwolnienia z podatku, należy ustalić, czy:

- papiery wartościowe mogą być zaklasyfikowane jako instrumenty finansowe,

- dom maklerski zaangażowany w nabycie akcji może zostać uznany za firmę inwestycyjną,

- sprzedaż papierów wartościowych zostanie dokonana za pośrednictwem domu maklerskiego.

Zgodnie ustawą o obrocie instrumentami finansowymi, za instrumenty finansowe uważa się między innymi papiery wartościowe. Natomiast ilekroć jest mowa o papierach wartościowych, rozumie się przez to między innymi akcje. W rezultacie należy stwierdzić, że papiery wartościowe stanowią instrumenty finansowe, do których odnosi się art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC. Nie ulega też wątpliwości, że zgodnie z art. 3 pkt 33 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dom maklerski może zostać uznany za firmę inwestycyjną. Natomiast przepisy ustawy o PCC nie definiują pojęcia „sprzedaży za pośrednictwem” firmy inwestycyjnej. Fiskus w wydanych dotychczas interpretacjach indywidualnych wielokrotnie wskazywał na zakres przedmiotowy pojęcia pośrednictwa, wskazanego w art. 9 pkt 9 lit. b ustawy o PCC. Zgodnie z dominującym stanowiskiem fiskusa „pośrednictwo przy zawieraniu umowy sprzedaży akcji ma miejsce w sytuacji, gdy dom maklerski uczestniczy przy dokonywaniu tejże umowy. Pojęcie pośrednictwa obejmuje zatem przykładowo zawarcie umowy przez dom maklerski w imieniu jednej ze stron transakcji. Tym samym, biorąc pod uwagę zakres czynności, jakie wykonywane będą przez dom maklerski w celu realizacji zamierzonej w tej sprawie transakcji, należy uznać, że w tym wypadku ma miejsce pośrednictwo domu maklerskiego w sprzedaży papierów wartościowych.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 16 września 2014 r., IPTPB2/436-87/14-3/KK, LEX nr 242233

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego