W przedmiotowej sprawie organ podatkowy upoważniony do wydawania interpretacji odmówił wszczęcia postępowania w sprawie uznając, że podatnik nie posiada statusu strony postępowania zainicjowanego jej wnioskiem. Zdaniem organu podatkowego podatnik nie jest uprawniony do złożenia wniosku dotyczącego sytuacji podatkowej spółki z o.o., gdyż nie jest podatnikiem, płatnikiem, inkasentem ani osobą trzecią w rozumieniu art. 110-117a Ordynacji podatkowej - dalej o.p. Pytanie nie dotyczy zatem jej indywidualnej sprawy.

Z wnioskiem o wydanie interpretacji może zaś wystąpić zainteresowana spółka z o. o., gdyż pytanie dotyczy jej działalności. Podatnikowi w opinii organu nie przysługuje także status "innego podmiotu" w rozumieniu art. 14n § 1 o.p. , gdyż przekształcenia działalności prowadzonej przez podatnika w jednoosobową spółkę z o. o. nie można utożsamiać z utworzeniem tej spółki.

W rozpoznawanej sprawie spór dotyczy więc możliwości wydania interpretacji indywidualnej dotyczącej podatku dochodowego od osób prawnych z wniosku osoby fizycznej, która zamierza "przekształcić" dotychczas prowadzoną działalność gospodarczą w spółkę kapitałową.

WSA w Warszawie, do którego trafiła sprawa uznał, że pojęcie "przekształcenie" działalności gospodarczej jednoosobowej w spółkę z ograniczona odpowiedzialnością na podstawie przepisów art. 5841 – 58413 k.s.h. mieści się w pojęciu "utworzenie spółki" użytym w treści art. 14n § 1 pkt 1 o.p. Skoro podatnik wskazał, że planuje zawiązanie spółki kapitałowej na bazie przekształcenia jej przedsiębiorstwa prowadzonego przed złożeniem wniosku o interpretację, to znaczy, że uprzednio spółka kapitałowa nie istniała.

Czyli pod pojęciem "utworzenie", o którym mowa w art. 14n § 1 pkt 1 o.p. , należy rozumieć "zawiązanie", "powstanie", a także "przekształcenie". Zdaniem sądu art. 14n § 1 pkt 1 o.p. stwarza osobie fizycznej zainteresowanej utworzeniem spółki kapitałowej możliwość uzyskania interpretacji, która chronić będzie spółkę i osoby trzecie (członków jej zarządu).

Dlatego też organ podatkowy ponownie rozpoznając niniejszą sprawę obowiązany będzie przyjąć, że podatnik posiada w sprawie z jej wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej status osoby zainteresowanej w rozumieniu art. 14b § 1 o.p. , gdyż planuje (planowała) utworzenie spółki kapitałowej (spółki z o. o.).

Wyrok WSA w Warszawie z 11 lipca 2012 r., VIII SA/Wa 321/12

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2012 r., poz. 749 t.j.)

Czytaj także:

Nie każdy może złożyć wniosek o interpretację