Organ wydający interpretację nie weryfikuje stanu faktycznego

Organ wydający interpretację nie ma prawnych możliwości podważenia ani weryfikowania czy wyjaśniania stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę. Takie uprawnienia wypaczyłyby cel interpretacji - odpowiedział minister finansów Rzecznikowi Praw Obywatelskich.

W swoim wystąpieniu z 21 maja 2013 r. RPO stwierdził, że w wyniku udzielenia indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, wnioskodawca powinien uzyskać jednoznaczne stanowisko Ministra Finansów co do obowiązków wynikających z czynności podejmowanych lub tych, które mają zostać podjęte w przyszłości w przedstawionym stanie faktycznym. Natomiast w analizowanych przez Rzecznika interpretacjach dotyczących akcyzy związanej z nabyciem samochodów klasyfikowanych przez urzędy niemieckie jako samochody ciężarowe, organy podatkowe nie wypowiedziały się o prawidłowości klasyfikacji samochodów dokonanej przez wnioskodawców.

Minister finansów odpowiadając na zarzuty RPO stwierdził, że organ wydający interpretację ocenia możliwość zastosowania prawa podatkowego w odniesieniu do konkretnego, przedstawionego przez wnioskodawcę, stanu faktycznego/zdarzenia przyszłego i w relacji do niego dokonuje wykładni przepisów prawa, które mają w danej sprawie zastosowanie.

Przepisy Ordynacji podatkowej nie stwarzają ministrowi możliwości występowania i przeprowadzania postępowania wyjaśniającego na temat - czy dany samochód spełnia kryteria bądź też nie - przyporządkowania go do danego kodu CN. Wystąpienie takie byłoby równoznaczne z prowadzeniem postępowania dowodowego, które przy wydawaniu interpretacji jest niedopuszczalne. W przedstawionych w wystąpieniu RPO interpretacjach ocena stanowiska wnioskodawcy opiera się na założeniu o właściwym zaklasyfikowaniu przez wnioskodawcę pojazdu do pozycji CN 8704 - czego organ w toku postępowania interpretacyjnego nie mógł weryfikować.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.rpo.gov.pl, stan z dnia 4 lipca 2013 r.

Data publikacji: 4 lipca 2013 r.