Pierwsza z opublikowanych umów to Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania niektórych kategorii dochodów osób fizycznych, podpisanej w Londynie 8 października 2013 r. (Dz. U. poz. 1341). Jeśli chodzi o Polskę, umowa dotyczy podatku dochodowego od osób fizycznych, natomiast w przypadku Guernsey mówi o podatku dochodowym. Umowa dotyczy podatków z tytułu wynagrodzeń z pracy, rent i emerytur. Główną metodą unikania podwójnego opodatkowania będzie metoda zaliczenia proporcjonalnego. Umowa wprowadza także ogólną zasadę opodatkowania zgodnie z zasadą rezydencji lub stałego pobytu: podatnika lub siedziby zarządu spółki, z której podatnik osiąga dochód. Umowa przewiduje też odstępstwa od zasad ogólnych. I tak np. uposażenia pracowników najemnych mających miejsce zamieszkania w Polsce a zatrudnionych na Guernsey mogą być opodatkowane na Guernsey m.in. w sytuacji, w której zatrudnienie trwa dłużej niż 183 dni w roku. Ponadto, w przypadku pracownika zatrudnionego w transporcie międzynarodowym na pokładzie statku lub samolotu wynagrodzenie będzie mogło być opodatkowane w kraju, w którym mieści się siedziba pracodawcy.

Drugą z umów to Umowa w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w odniesieniu do przedsiębiorstw eksploatujących statki morskie lub statki powietrzne w transporcie międzynarodowym, podpisana 8 października 2013 r. w Londynie (Dz. U. poz. 1339). Umowa reguluje kwestie rozgraniczenia praw Polski i Guernsey do opodatkowania dochodów z transportu międzynarodowego. Zyski osiągane przez przedsiębiorstwa jednej ze stron z eksploatacji w transporcie międzynarodowym statków morskich lub statków powietrznych będą podlegać opodatkowaniu tylko na terytorium tej strony, na którym znajduje się miejsce faktycznego zarządu przedsiębiorstwa.