Czy należy pobrać zryczałtowany podatek dochodowy, dokonując zapłaty dla kontrahenta z Wielkiej Brytanii, za dostęp do serwisu internetowego dotyczącego sieci handlowych (opłata za 1 użytkownika)? Zakładamy, że otrzymamy certyfikat rezydencji.

Najprawdopodobniej nie musicie Państwo pobrać zryczałtowanego podatku u źródła (pod warunkiem uzyskania certyfikatu rezydencji).


W określonych przepisami przypadkach podatek z tytułu przychodów uzyskiwanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników objętych ograniczonym obowiązkiem podatkowym (w uproszczeniu - nierezydentów), pobierany jest w formie ryczałtu (zob. art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych - tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654, z późn. zm., dalej u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jedn.: Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, z późn. zm., dalej u.p.d.o.f.). W przypadkach takich do pobrania zryczałtowanego podatku dochodowego obowiązani są, jako płatnicy, polskie osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz będące przedsiębiorcami osoby fizyczne (zob. art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. oraz art. 41 ust. 4 w zw. z art. 41 ust. 1 u.p.d.o.f.).
Dotyczy to, między innymi, uzyskiwania przez nierezydentów przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych (zob. art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.). Do przychodów takich zaliczyć należy, między innymi, przychody za dostęp do serwisów internetowych (z punktu widzenia przepisów prawa autorskiego zakup dostępu do serwisu internetowego stanowi zakup prawa do korzystania z tej strony, a więc zakup licencji).
Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f., podatek dochodowy od przychodów z praw autorskich lub praw pokrewnych uzyskiwanych przez nierezydentów pobiera się w wysokości 20% przychodu. Przepis ten stosuje się jednak z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, których stroną jest Rzeczpospolita Polska. Jednakże zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania podatnika uzyskanym od niego certyfikatem rezydencji (zob. art. 21 ust. 2 oraz art. 26 ust. 1 u.p.d.o.p. w zw. z art. 29 ust. 2 u.p.d.o.f.).
W omawianym przypadku umową o unikaniu podwójnego opodatkowania jest Konwencja między Rzeczpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych, podpisana w Londynie dnia 20 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 250, poz. 1840) - dalej k.u.p.o.
W świetle postanowień tej umowy przychody z tytułu należności licencyjnych zalicza się do "zysków przedsiębiorstw”, (jeśli usługi te świadczone są w ramach działalności gospodarczej kontrahentów) lub do "należności licencyjnych”, (jeśli kontrahenci nie są przedsiębiorcami lub nie wchodzą one w zakres działalności gospodarczej prowadzonej przez kontrahentów).
Chociaż z treści pytania nie wynika to wprost, kontrahent brytyjski jest najprawdopodobniej przedsiębiorcą. Oznaczałoby to, że zapłata za dostęp do przedmiotowego serwisu stanowi "zysk przedsiębiorstwa" tego kontrahenta. W konsekwencji zapłata ta stanowiłaby przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym wyłącznie w Wielkiej Brytanii (zob. art. 7 ust. 1 k.u.p.o.) i nie bylibyście Państwo obowiązani do pobrania podatku u źródła (zakładając, że uzyskacie Państwo certyfikat rezydencji kontrahenta).
Gdyby było inaczej (tj. kontrahent nie byłby przedsiębiorcą lub dostęp do serwisu nie wchodziłby w zakres prowadzonej przez niego działalności gospodarczej) należałoby pobrać podatek zryczałtowany w wysokości 5% (zob. art. 12 ust. 2 k.u.p.o.), pod warunkiem uzyskania certyfikatu rezydencji.
Gdyby certyfikat rezydencji nie został uzyskany (niezależnie od tego, który z powyższych scenariuszy miałby miejsce), konieczne byłoby pobranie zryczałtowanego podatku w wysokości 20% (tj. w wysokości wynikającej z art. 21 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.p. oraz art. 29 ust. 1 pkt 1 u.p.d.o.f.).