Pytanie

Czy opłaty za pobyt w izbie wytrzeźwień przyjmowane do kasy gotówkowo należy ewidencjonować przy zastosowaniu kasy fiskalnej?

Odpowiedź

Opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień ma charakter opłaty administracyjnej, dlatego też nie ma obowiązku ewidencjonowania ich w kasie fiskalnej nawet, jeżeli są przyjmowane gotówkowo.

Uzasadnienie

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie w wyroku z 28 stycznia 2013 r., I SA/Rz 1029/12 wyjaśnia, iż "opłata za pobyt w izbie wytrzeźwień ma charakter opłaty administracyjnej i jest świadczeniem wynikającym ze stosunku publicznoprawnego. Opłata ta stanowi dochód jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z art. 60 pkt 7 u.f.p.". W oparciu o ten przepis środkami publicznymi stanowiącymi niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publiczno-prawnym są w szczególności następujące dochody budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego dochody pobierane przez państwowe i samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw. Zgodnie z art. 422 ust. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za pobyt w izbie wytrzeźwień, placówce lub jednostce Policji od osoby przyjętej pobierana jest opłata.

W zakresie innej opłaty administracyjnej Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji z 10 listopada 2014 r., IBPP3/443-954/14/AZ zajął stanowisko, iż czynność poboru opłaty ewidencyjnej ma charakter publicznoprawny, a nie cywilnoprawny, a jej wysokość jest ściśle określona w przepisach prawa (...) przepisy prawne, regulujące zasady stosowania kas rejestrujących, nie dotyczą czynności niepodlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Stąd też, w ocenie Organu, należności z tytułu opłat ewidencyjnych za wpis do dowodu rejestracyjnego przez uprawnionego diagnostę kolejnego terminu badania technicznego pojazdu – jako niestanowiących sprzedaży w świetle przepisów ustawy o podatku od towarów i usług – Podatnik nie ma obowiązku ewidencjonowania przy zastosowaniu kasy rejestrującej.

Moim zdaniem adekwatna sytuacja będzie miała miejsce również w Państwa sytuacji dlatego też nie ma obowiązku ewidencjonowania w kasie fiskalnej opłat za pobyt w izbie wytrzeźwień nawet, jeżeli są przyjmowane gotówkowo.

Dowiedz się więcej z książki
Kasy fiskalne w 2015 i 2016 r. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł