Unijny kodeks celny daje państwom członkowskim prawo do wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia. W Polsce świadectwa takie są wystawiane przez jednostki organizacyjne służby celnej. Od 1 stycznia 2015 r. kompetencje do ich wystawiania uzyskała także Krajowa Izba Gospodarcza.

Rozporządzenie doprecyzowuje na poziomie krajowym organy uprawnione do wystawiania niepreferencyjnych świadectw pochodzenia, wzór wniosku o wystawienie świadectwa oraz wzór wniosku samego świadectwa niepreferencyjnego. Określa też wymogi świadectwa potwierdzania niepreferencyjnego pochodzenia unijnego, pochodzenia z kraju trzeciego lub pochodzenia z danego państwa członkowskiego.

Uregulowany został też sposób i tryb wystawiania kopii i duplikatów oraz retrospektywnych świadectw pochodzenia, sposób wypełniania świadectw, możliwość korzystania z uproszczonej procedury wydawania świadectw pochodzenia oraz przepisy przejściowe dla upoważnień na korzystanie z uproszczonej procedury wydanych przez 1 maja 2016 r. oraz dla dotychczasowych wzorów świadectw.

Rozporządzenie ministra finansów z 19 sierpnia 2016 r. w sprawie świadectwa potwierdzającego niepreferencyjne pochodzenie towaru (Dz. U. poz. 1307) weszło w życie 23 sierpnia 2016 r.