W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciła się podatniczka w sprawie skutków podatkowych dotyczących świadczenia, które otrzyma w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Podatniczka wskazała, że w czerwcu 2015 r. w wyniku porozumienia stron w ramach Programu Dobrowolnych Odejść uległa rozwiązaniu jej umowa o pracę. Z tego tytułu zostanie wypłacone jej odszkodowanie, z którego zostanie pobrana zaliczka na podatek dochodowy. Porozumienie zawarte pomiędzy pracodawcą a międzyzakładową komisją związkową stanowi porozumienie, o którym mowa w art. 9 § 1 Kodeksu pracy, określające prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jak wskazała podatniczka, odszkodowanie zostanie wypłacone w następstwie rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę, a tym samym - utraty możliwości zarobkowania.

Podatniczka zapytała fiskusa, czy będzie mogła skutecznie ubiegać się o zwrot zaliczki, która zostanie jej pobrana na podatek dochodowy od odszkodowania, jakie otrzyma w związku z rozwiązaniem umowy o pracę w ramach Programu Dobrowolnych Odejść.

Sama uważa, że tak. Fiskus też tak uważał. Organ uznał, że skoro spółka zawarła z międzyzakładową komisją związkową porozumienie zbiorowe, w ramach którego uzgodniono Regulamin Programu Dobrowolnych Odejść i na jego mocy pracownikom przysługuje odszkodowanie, to spełniona została w tym zakresie przesłanka do zastosowania zwolnienia z opodatkowania, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 3 ustawy o PIT. Przepis ten wyraźnie wskazuje, że wolne od podatku dochodowego są otrzymane odszkodowania lub zadośćuczynienia, jeżeli ich wysokość lub zasady ustalania wynikają wprost z postanowień układów zbiorowych pracy, innych opartych na ustawie porozumień zbiorowych, regulaminów lub statutów, o których mowa w art. 9 § 1 ustawy Kodeksu pracy. Skoro zatem podatniczka otrzyma odszkodowanie, to należy zgodzić się, iż odszkodowanie to korzysta ze zwolnienia. Pobrana przez pracodawcę w 2015 r. zaliczka na podatek dochodowy z tytułu wypłaconego odszkodowania będzie więc stanowiła nienależnie pobrany podatek przez płatnika, podlegający zwrotowi w wyniku złożenia przez podatniczkę zeznania rocznego o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej starty) w roku podatkowym, pomniejszonego o kwotę otrzymanego odszkodowania lub poprzez złożenie wniosku o stwierdzenie nadpłaty, stosownie do przepisów ustawy Ordynacja podatkowa.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 28 września 2015 r., sygn. IBPB-2-1/4511-210/15/MD, LEX nr 276850

 

Dowiedz się więcej z książki
PIT. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł