Przedmiotem sporu w rozpoznawanej sprawie jest możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z wypłatą byłemu pracownikowi odszkodowania za wypowiedzenie umowy o pracę oraz zwrotu połowy opłaty od pozwu, wypłaconych na podstawie zawartej ugody sądowej.

Zdaniem podatnika wypłacone byłemu pracownikowi odszkodowanie stanowi koszt podatkowy, gdyż spełnia wszystkie warunki określone w przepisie art. 15 ust. 1 ustawy o CIT . W opinii podatnika wypłacone odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę wykazuje związek z prowadzoną działalnością, a tym samym z przychodami pracodawcy. Poza tym wydatek ten nie został wymieniony w art. 16 ust. 1 ustawy o CIT , a jego poniesienie pozwoliło podatnikowi uzyskać oszczędności i uniknąć większych ciężarów. Poniesienie wydatku miało lub mogło mieć wpływ na wielkość osiągniętego w roku podatkowym przychodu lub zabezpieczenia źródła przychodu.

Organ podatkowy był jednak innego zdania. Stanął bowiem na stanowisku, iż w przedmiotowej sprawie nie można mówić o poniesieniu wydatku w celu osiągnięcia przychodu lub zabezpieczenia (zachowania) źródła przychodów, gdyż celem wypłaty odszkodowania było zwolnienie się z ciążącego zobowiązania, a nie uzyskanie przychodów.

Sprawa trafiła do WSA w Olsztynie. Sąd uchylił interpretację organu podatkowego wskazując, że art. 15 ust. 4g ustawy o CIT jednoznacznie przesądza, że wydatki na rzecz pracowników uznawane są przez ustawodawcę za koszt uzyskania przychodu, skoro dokładnie określa on zasadę ich zaliczalności do określonych okresów podatkowych.

Sąd podkreślił jednocześnie, że dla oceny wypłaty odszkodowania i jej związku z należnościami wynikającymi z umowy o pracę nie ma znaczenia fakt, że podatnik dokonywał wypłaty na rzecz byłego pracownika. Nie ma też znaczenia fakt zawarcia ugody, gdyż ugoda ta w istocie realizowała należności wynikające z umowy o pracę. A wypłata należności wynikających z umowy o pracę winna być traktowana jak wydatek poniesiony w celu uzyskania przychodów, niezależnie od tego czy jest dokonywana na rzecz aktualnego, czy byłego pracownika.

Dlatego też w ocenie Sądu, wypłacone przez podatnika odszkodowanie na rzecz byłego pracownika z tytułu nieprawidłowego rozwiązania z nim umowy o pracę miało związek z uzyskanym przychodem i jako takie winno stanowić koszt uzyskania przychodów. Prawidłowe wywiązanie się przez podatnika z umowy o pracę nie może być traktowane, jako wydatek nie będący kosztem podatkowym, tylko z tego powodu, że w dacie wypłaty osoba uprawniona nie była już zatrudniona.

Wyrok WSA w Olsztynie z 12 lipca 2012 r., I SA/Ol 297/12

Przywołane akty prawne:

Ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 397 t.j. )