Jak zauważył organ podatkowy, w art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawodawca wprowadził wyłączenie z kosztów uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych i innych należności, do których stosuje się przepisy Ordynacji podatkowej.

Stosownie do art. 2 § 4 Ordynacji podatkowej, przepisów ustawy nie stosuje się do świadczeń pieniężnych wynikających ze stosunków cywilnoprawnych. Opłata za użytkowanie wieczyste wynika ze stosunku cywilnoprawnego, tym samym w odniesieniu do niej oraz odsetek naliczanych w związku z nieterminową jej wpłatą nie znajdują zastosowania przepisy Ordynacji podatkowej, a co za tym idzie wyłączenie określone w art. 16 ust. 1 pkt 21 ustawy o CIT nie będzie miało zastosowania w niniejszej sprawie.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 18 grudnia 2014 r., IBPBI/2/423-1135/14/MS

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego