Umiarkowane tempo wzrostu gospodarczego, ograniczona presja płacowa i inflacyjna, ryzyko osłabienia wzrostu gospodarczego na świecie, to miedzy innymi czynniki, które zdecydowały, że na wrześniowym posiedzeniu Rada Polityki Pieniężnej postanowiła utrzymać stopy procentowe w NBP na niezmienionym poziomie. Główna stopa NBP, referencyjna wynosi więc nadal 3,5 % w skali roku, stopa lombardowa - 5 %, depozytowa - 2 %, redyskontowa weksli - 3,75 %, a dyskontowa - 4 %.

Zgodnie z art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej, ogłaszana przez Radę stopa kredytu lombardowego ma bezpośredni wpływ na wysokość stopy odsetek od zaległości podatkowych. dlatego tez w wyniku decyzji RPP, już piętnasty miesiąc z rzędu stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżona stawka odsetek za zwłokę od zaległosci podatkowych pozostają na niezmienionym poziomie i na podstawie obowiązującego obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M.P. Nr 41, poz. 654) odpowiednio wynoszą 10 % oraz 7,5 %.