Odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu pod budowę zalicza się do kosztów finansowych.

W przypadku spółek deweloperskich grunty nabyte na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, czyli przeznaczone do sprzedaży wraz z wybudowanymi na gruncie budynkami lub lokalami, powinny zostać ujęte w księgach rachunkowych jako towary. Należy je ująć w pozycji „Zapasy” (w analityce: grunt pod budowę lokali na sprzedaż). Grunty stanowią składnik zapasów (towar) aż do momentu ich odsprzedaży w odpowiedniej proporcji na rzecz poszczególnych odbiorców budynków lub lokali. Cena nabycia to cena zakupu składnika aktywów obejmująca kwotę należną sprzedającemu, bez podlegającego odliczeniu podatku od towarów i usług, powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia do obrotu.

W przypadku zakupu gruntu finansowanego kredytem odsetki od kredytu zaciągniętego na jego zakup zalicza się do kosztów finansowych. W przypadkach uzasadnionych niezbędnym, długotrwałym przygotowaniem towaru do sprzedaży, cenę nabycia mogą powiększać koszty obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu finansowania zapasu towarów. Jednak w sprawie odsetek od kredytu zaciągniętego na zakup gruntu, nabytego pod budowę mieszkań, istnieją także odmienne stanowiska.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 17 maja 2011 r.