Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z 25 września 2015 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze wspieraniem innowacyjności, wprowadzone zostało zwolnienie z podatku dochodowego od osób prawnych dochodów z tytułu zbycia udziałów (akcji), nabytych w 2016 r. albo 2017 r. przez spółkę kapitałową lub spółkę komandytowo-akcyjną, której:

1) wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji finansowych i która zainwestowała co najmniej 75 proc. wartości bilansowej aktywów, ustalonych na ostatni dzień roku podatkowego, w którym dokonała zakończenia inwestycji, w aktywa inne niż:

a) papiery wartościowe będące przedmiotem publicznej oferty lub papiery wartościowe dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, chyba że papiery wartościowe stały się przedmiotem publicznej oferty lub zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym po ich nabyciu przez tę spółkę,

b) instrumenty rynku pieniężnego, chyba że zostały wyemitowane przez spółki niepubliczne, których papiery wartościowe nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym lub których akcje lub udziały wchodzą w skład portfela inwestycyjnego tej spółki,

c) nieruchomości, oraz

2) wartość aktywów, innych niż określone w pkt 1 lit. a-c, nie przekracza 50.000.000 euro według ceny nabycia, przeliczonej na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia roboczego poprzedzającego dzień nabycia aktywów.

Projekt określa wzór informacji CIT-VC, którą będą składać spółki kapitałowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, spełniające warunki wskazane powyżej w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy, które nabyły lub nabędą udziały (akcje) w 2016 albo w 2017 r. Wzór, oprócz podstawowych danych dotyczących zarówno podatnika, jak też spółki, której udziały (akcje) zostały nabyte, zawiera także informacje dotyczące łącznej wartości nabytych w danym roku udziałów (akcji).

Zgodnie z projektem informacja będzie składana przez obowiązane spółki do końca trzeciego miesiąca roku następującego bezpośrednio po roku, w których udziały (akcje) zostały nabyte.

Wzór będzie obowiązywał od 1 stycznia 2017 r.

Dowiedz się więcej z książki
Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł