Nowelizacja z 16 stycznia 2015 r. (Dz. U. poz. 251) zawiera definicję przychodów, które nie mają pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzą ze źródeł nieujawnionych. Będą do nich zaliczane przychody ze źródła: ujawnionego przez podatnika, ale w nieprawidłowej wysokości oraz ze źródeł niewskazanych przez podatnika i nieustalonych przez organ podatkowy lub kontrolę skarbową. Chodzi o wydatki przewyższające przychody. Nadwyżka wydatków nad przychodami zostanie opodatkowana zryczałtowanym podatkiem w wysokości 75 proc.

Ciężar dowodu w zakresie wykazania przychodów opodatkowanych bądź nie, spoczywać będzie na podatniku, ponieważ to on posiada pełną wiedzę o tym, skąd wziął pieniądze na dokonane wydatki. Z tym, że obowiązek ten będzie ograniczony tylko do tych przychodów, które nie będą znane organowi z urzędu lub nie będzie mógł ich ustalić np. na podstawie posiadanych danych.

Zobacz: Udowodnienie źródła ukrytych dochodów nie może spoczywać tylko na podatniku >>

Jeżeli podatnik nie będzie posiadał dowodów potwierdzających, że wydatek pokrył z przychodów opodatkowanych lub nieopodatkowanych i jednocześnie w stosunku do nich nastąpiło przedawnienie zobowiązania podatkowego – wówczas nie będzie konieczne ich udowodnienie, a jedynie ich uprawdopodobnienie. Wystarczające i bez konieczności udowodnienia będzie wykazanie przez podatnika prawdopodobieństwa ich wystąpienia.

W sytuacjach, gdy podatnik nie dysponuje dowodami potwierdzającymi wartość zgromadzonego mienia w danym roku podatkowym, wartość tego mienia będzie ustalana na podstawie jego wartości rynkowej. Obowiązywać będzie reguła, zgodnie z którą organy podatkowe będą dążyć do ustalania źródeł pochodzenia przychodów, określenia ich prawidłowej wysokości i opodatkowania właściwym podatkiem. Dopiero wówczas, gdy nie uda się tego ustalić, ma być stosowana stawka 75 proc.

Zmiany w Ordynacji podatkowej dotyczą terminu przedawnienia prawa do wydania decyzji ustalającej zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w źródłach ujawnionych lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych, biegu terminu przedawnienia wobec spadkobierców i zakresu czynności sprawdzających oraz przepisów dotyczących wydawania zaświadczeń.

Ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2016 r., z wyjątkiem przepisu przejściowego, zgodnie z którym w okresie od 28 lutego 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., zobowiązanie podatkowe z tytułu opodatkowania ukrytego dochodu nie powstaje, jeżeli decyzja ustalająca to zobowiązanie została doręczona po upływie 5 lat, licząc od końca roku, w którym poniesiono wydatki lub zgromadzono mienie, o których mowa w art. 20 ust. 3 ustawy o PIT w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2015 r. Przepis ten wejdzie w życie 28 lutego 2015 r.

Temat nowych regulacji w zakresie opodatkowania przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych będzie szczegółowo omawiany na Forum Podatkowo-Księgowym, które odbędzie się 16 kwietnia w Warszawie. Zapraszamy!

Artykuł pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego

Osoby zainteresowane tematyką zapraszamy na Forum >>