Efektem tych zmian ma być lepsza wydajność, przejrzystość i szybkość działania administracji podatkowej oraz skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań i poziomu świadczenia usług publicznych. Wchodzące w życie zmiany nie mają wpływu na siatkę urzędów skarbowych.

1 kwietnia 2015 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o urzędach i izbach skarbowych, która wprowadza zmiany będące odpowiedzią na zmieniające się otoczenie i oczekiwania społeczne, co do funkcjonowania administracji podatkowej. Nastąpiło połączenie izb i urzędów skarbowych, które odbyło się na poziomie każdego województwa i polega na konsolidacji zadań pomocniczych wykonywanych dotąd odrębnie przez wszystkie jednostki organizacyjne. Izba skarbowa i podległe jej urzędy skarbowe stały się jedną jednostką budżetową. Zadania dyrektora generalnego oraz kierownika jednostki budżetowej pełni dyrektor izby skarbowej, natomiast pracodawcą osób zatrudnionych w tak rozumianym urzędzie jest izba skarbowa.

Zobacz: Weszły w życie zmiany w organizacji administracji skarbowej >>

Dyrektor izby skarbowej odpowiada za wszystkie zadania zwane procesami pomocniczymi, realizowanymi dotychczas odrębnie przez izby i urzędy w zakresie: obsługi finansowej i kadrowej, zarządzania majątkiem, remontami i inwestycjami, zamówień publicznych, obsługi informatycznej, audytu, kontroli zarządczej, zarządzania jakością, komunikacji oraz informacji prawnie chronionych. Naczelnicy urzędów skarbowych pozostali organami podatkowymi I instancji i organami egzekucyjnymi, a dyrektorzy izb, jak dotychczas, organami nadzoru i organami podatkowymi II instancji.

Zmiany nie spowodowały likwidacji urzędów skarbowych, a pracownicy zadania będą realizować w nowej formule organizacyjnej. Część osób zatrudnionych w komórkach zajmujących się do tej pory zadaniami pomocniczymi (np. rachunkowością budżetową, kadrami, informatyką) będzie wykonywała swoje zadania bezpośrednio w strukturze izb skarbowych. Część z nich rozpocznie realizację innych zadań, takich jak obsługa podatnika, kontrola podatkowa, czy egzekucja administracyjna.

Zmiany te mają pozytywnie wpłynąć na wydajność, przejrzystość i szybkość działania administracji podatkowej, a także poprawić skuteczność w zakresie koordynacji realizowanych zadań oraz poziom świadczenia usług publicznych. Mają pozwolić również lepiej wykorzystać istniejące zasoby kadrowe, co ma przełożyć się na jakość realizowanych zadań związanych z obsługą i wsparciem podatnika, poborem podatków oraz dyscypliny podatkowej, które odgrywają istotną rolę w realizacji podstawowego celu administracji podatkowej.

Zdaniem resortu finansów klienci administracji odczują poprawę pracy urzędów skarbowych w zakresie obsługi podatników poprzez wzrost efektywności ich działania oraz usprawnienie wewnętrznych procesów. Dzięki tym działaniom administracja podatkowa ma głównie koncentrować się na zadaniach podstawowych i lepiej gospodarować powierzonymi środkami publicznymi.

Zobacz też: Rząd przyjął projekt ustawy o administracji podatkowej >>

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa