Działalność gospodarcza przedsiębiorcy polegała na sprzedaży oprawek do okularów korekcyjnych. W związku z niejednoznacznym stanowiskiem organów skarbowych, oprawki do okularów korekcyjnych były sprzedawane z zastosowaniem stawki podstawowej VAT 23%. Przedsiębiorca chciał jednak zastosować 8% stawkę VAT przy sprzedaży tych oprawek, ponieważ zostały zarejestrowane jako wyrób medyczny w rejestrze wyrobów medycznych prowadzonym przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych prowadzonych na podstawie ustawy o wyrobach medycznych.


Przedsiębiorca, chcąc uzyskać ochronę prawną, wystąpił z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, w którym zadał pytanie dotyczące możliwości zastosowania obniżonej stawki opodatkowania, czyli 8% zamiast 23%. Podatnik wskazał, że wystosował zapytanie do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych o charakter oprawek do okularów korekcyjnych. W odpowiedzi Prezes uznał, że te oprawki są wyposażeniem wyrobu medycznego i podlegają rejestracji w urzędzie, co przedsiębiorca niezwłocznie uczynił. Warto dodać, że wyposażenie wyrobu medycznego oznacza artykuł, który nie będąc wyrobem medycznym, jest specjalnie przeznaczony przez wytwórcę do stosowania łącznie z wyrobem medycznym, w celu umożliwienia jego używania zgodnie z przewidzianym zastosowaniem.


Organ interpretacyjny uznał, że obniżona stawka opodatkowania ma wyłącznie zastosowanie do wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Oprawki do okularów korekcyjnych stanowią wyposażenie wyrobów medycznych, dlatego przy ich sprzedaży obowiązuje 23% stawka opodatkowania.


Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu (sygn. I SA/Wr 1455/15) uznał, że organ podatkowy nie miał jednak racji. WSA powołał się na regulację przepisu art. 41 ust. 2 ustawy o VAT, który stanowi, że stawka VAT dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 wynosi 8 %. Natomiast w załączniku nr 3 do ustawy podatkowej, pod pozycją 105 wymieniono kategorię "Wyroby medyczne, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, inne niż wymienione w pozostałych pozycjach załącznika.", bez względu na symbol PKWiU. Sąd pierwszej instancji doszedł na tej podstawie do wniosku, że aby zastosować obniżoną stawkę opodatkowania produkt musi być wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i dopuszczony do obrotu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. WSA zwrócił następnie uwagę na fakt, że wskazane uregulowanie prawne w pozycji 105 z załącznika Nr 3 do ustawy o VAT wyraźnie odsyła do stosowania przepisów ustawy o wyrobach medycznych. Przepisem najbardziej właściwym do tego odesłania jest art. 132 tej ustawy. Przepis ten stanowi, że ilekroć w przepisach odrębnych jest mowa o wyrobach medycznych, należy przez to rozumieć wyroby medyczne, aktywne wyroby medyczne do implantacji, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz systemy i zestawy zabiegowe złożone z wyrobów medycznych. Sąd uznał, że skoro ustawodawca na potrzeby innych ustaw, do których niewątpliwie należy ustawa o VAT, posłużył się szerszym pojęciem wyrobów medycznego, do których zaliczył również wyposażenie wyrobu medycznego, to ograniczenie w tym przypadku pojęcia wyrobu medycznego do wskazanego w art. 2 ust. 1 pkt 38 ustawy o wyrobach medycznych naruszało wykładnię systemową zewnętrzną.


We wtorek 5 grudnia 2017 r. Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 433/16), po wcześniejszym odroczeniu publikacji wyroku, oddalił skargę kasacyjną, którą wniósł organ interpretacyjny. Sąd drugiej instancji przytoczył wszystkie regulacje prawne, na jakie powoływał się WSA, po czym stwierdził, że w ustawie o wyrobach medycznych zostało zawarte podwójne odesłanie, którego finał znajduje się w art. 132 ustawy o wyrobach medycznych. Według tego przepisu zagadnienie „wyrobów medycznych” należy traktować jako pojęcie szerokie w rozumieniu innych ustaw, w którym mieszczą się między innymi wyposażenia wyrobów medycznych, czyli sporne oprawki do okularów korekcyjnych.