Sprawa dotyczyła tego, czy zwolnienie z zapłaty odsetek w wysokości przekraczającej kwotę odsetek wynikających z umów pożyczek ponad odsetki maksymalne, dopuszczalne przez Kodeks cywilny na skutek zgody obu stron, będzie dla Spółki przychodem podlegającym opodatkowaniu w rozumieniu ustawy o CIT.

Chodziło o spółkę, która w 2012 r. zawarła dwie pożyczki z jednym pożyczkodawcą z oprocentowaniem odpowiednio 13,5 proc. i 21,50 proc. i terminem spłaty na 2013 r. Odsetki, zgodnie z umowami, mają być zapłacone wraz ze spłatą kwoty głównej (kapitału pożyczki). Co roku strony podpisywały aneks, w którym przesuwały termin spłaty pożyczek, natomiast oprocentowanie pozostawało bez zmian.

W 2016 r. strony zamierzają podpisać kolejny aneks, w którym ustalą termin spłaty pożyczki na 2018 r. i wprowadzą nowe oprocentowanie dla obu pożyczek w wysokości 9,25 proc., obowiązujące od 1 stycznia 2016 do dnia spłaty. Strony potwierdzą też, że stopa oprocentowania wskazana w umowach przekraczała maksymalną stopę odsetek dopuszczalną przepisami Kodeksu cywilnego.

Spółka zapytała fiskusa czy zwolnienie z zapłaty odsetek w części przekraczającej kwotę odsetek wynikającej z umów ponad oprocentowanie maksymalne dopuszczalne przez Kodeks cywilny nie będzie stanowiło dla niej przychodu podlegającego opodatkowaniu.

Spółka uznała, że nie. Według niej umorzenie odsetek, które nie mogą być przedmiotem prawnie skutecznej umowy, jest neutralne podatkowo i nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu. Dodatkowo, umorzenie odsetek powyżej oprocentowania maksymalnego nie stanowi przysporzenia majątkowego, a tym samym przychodu podatkowego.

Fiskus się zgodził. Uznał, że skoro w przypadku ustalenia w umowie odsetek przekraczających wysokość maksymalną należne są wyłącznie odsetki w maksymalnej wysokości, to nie można w niniejszej sprawie mówić o zwolnieniu z obowiązku zapłaty odsetek przekraczających maksymalny poziom. W konsekwencji, skoro spółka nie była zobowiązana do zapłaty odsetek w wysokości wyższej niż wynikająca z uregulowań KC, to nie mamy do czynienia ze zwolnieniem z długu, a tym samym nie dojdzie do powstania po stronie spółki do żadnego przysporzenia skutkującego powstaniem przychodu podatkowego.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 19 stycznia 2017 r. 2461-IBPB-1-3.4510.879.2016.2.WLK 

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów