W przedmiotowej sprawie spółka podała, że część wynagrodzenia przysługującego pracownikom będzie miała charakter honorarium autorskiego pracownika z tytułu rozporządzenia majątkowymi prawami autorskimi i wypłacana będzie z uwzględnieniem 50 proc. stawki kosztów uzyskania przychodów.

Pytanie spółki dotyczyło jednak tego czy wykonując funkcję płatnika, w odniesieniu do wypłacanych w ramach wynagrodzenia premii winna obliczać i pobierać zaliczki na podatek dochodowy z uwzględnieniem kosztów uzyskania przychodów w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o PIT, tj. w wysokości 50 proc. wypłacanych premii.

Premia projektowa wypłacana będzie w wysokości wynikającej z ekonomicznej (rynkowej) wartości projektu i wkładu twórcy w jego wytworzenie i będzie rozliczana z uwzględnieniem wynikających z ww. przepisu kosztów uzyskania przychodów w wysokości 50 proc. uzyskanego przychodu.

Według spółki tak określona premia projektowa, którą jako jeden ze składników wynagrodzenia zamierza wypłacać, bezsprzecznie stanowi świadczenie związane z rozporządzeniem przez pracownika majątkowym prawem autorskim do stanowiących produkty projektu utworów.

Jednak fiskus uznał, że wynagrodzenie z tytułu premii uznaniowej jest jedynie dodatkowym wynagrodzeniem za pracę wykonywaną przez pracownika i w związku z tym nie jest bezpośrednio związane z korzystaniem przez twórcę z praw autorskich lub rozporządzaniem tymi prawami. Nie istnieje zatem związek przyczynowo–skutkowy między tym wynagrodzeniem (premią uznaniową) a twórczą pracą pracownika.

Ostatecznie sprawa trafiła do NSA. Zdaniem sądu kasacyjnego przede wszystkim bezpodstawne były dywagacje fiskusa odnośnie istnienia związku wypłaty premii z rozporządzeniem majątkowym prawem autorskim. Stwierdzenie spółki o istnieniu takiego związku jest elementem stanu faktycznego, a nie elementem oceny prawnej stanu faktycznego. Spółka nie analizuje bowiem kwestii, czy realizowany przez pracowników projekt stanowi utwór w rozumieniu Prawa autorskiego, za który część wynagrodzenia stanowi ww. premia, czy też premia ta jest należna za pracę, lecz podał, że wypłaci premię za projekt (utwór).

Zdaniem sądu związek przyczynowo–skutkowy pomiędzy premią a projektem (utworem) jest bezsprzeczny, a sposób wynagradzania współtwórców projektu nie ma znaczenia dla kwestii kosztów uzyskania ich przychodów. Jest to przedmiot akceptacji twórcy dla proponowanych reguł wynagrodzenia.

Wyrok NSA z 7 marca 2013 r., II FSK 1378/11