Rzecznik Praw Obywatelskich zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie rozbieżności.

– Myślę, że trzeba brać tu pod uwagę interpretację literalną, co moim zdaniem oznacza że przychód ze zbycia tych składników majątku, które nie zostały ujęte w ewidencji środków trwałych, nie powinien być traktowany jako przychód z działalności gospodarczej – mówi Agencji Informacyjnej Newseria Łukasz Kosonowski, doradca podatkowy, menedżer w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy.

Sprawę opodatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości, jej części albo udziału w nieruchomości, wykorzystywanej na cele gospodarcze, która nie była ujęta w ewidencji środków trwałych, sądy administracyjne traktują niejednolicie w wydawanych orzeczeniach.

– Część sądów twierdzi, że sam fakt wykorzystywania w działalności gospodarczej danych składników majątku – bez względu na to, czy są one ujęte w ewidencji środków trwałych, czy nie – powoduje, że przychód ze zbycia tych składników majątku będzie traktowany jako przychód z działalności gospodarczej. Część sądów twierdzi natomiast, że oprócz tego, że te składniki są wykorzystywane faktycznie w działalności gospodarczej, powinny być jeszcze dodatkowo ujęte w ewidencji środków trwałych. W opinii części sądów sam fakt wykorzystywania jest wystarczający, w opinii drugiej części – nie jest – wyjaśnia Łukasz Kosonowski.

Przedsiębiorca uzyskuje wiele korzyści z wpisania majątku do ewidencji środków trwałych.

– Od składnika majątku, który jest wpisany do ewidencji środków trwałych, który spełnia definicję środka trwałego i jest ujęty w tej ewidencji, podatnik może dokonywać odpisów amortyzacyjnych, które stanowią jego koszt podatkowy. To również przemawiałoby za tym, że prawidłowy jest pogląd prezentowany przez tę część przepisów administracyjnych, które twierdzą, że jeżeli dany składnik majątku nie jest wpisany do ewidencji środków trwałych, to dochód z jego zbycia nie jest przychodem z działalności gospodarczej – podsumowuje ekspert.

Zdaniem Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Ireny Lipowicz, która zwróciła się do Naczelnego Sądu Administracyjnego o rozstrzygnięcie tych wątpliwości, nie stanowi przychodu z działalności gospodarczej odpłatne zbycie nieruchomości, ich części lub udziału w nieruchomości, wykorzystywanych na potrzeby związane z działalnością gospodarczą, które nie były ujęte do ewidencji środków trwałych.

Teraz NSA albo wyda uchwałę, która rozwiąże ten spór i tym samym ujednolici orzecznictwo sądów administracyjnych w tej kwestii, albo odmówi jej podjęcia, jeśli uzna, że przepisy podatkowe są jasne w omawianej sprawie.