Spółka nabyła nieruchomość od innej spółki, która zaciągnęła kredyt na nabycie tej nieruchomości. Przejęcie kredytu wraz z odsetkami nastąpi za wynagrodzeniem, które będzie równe łącznej kwocie kredytu i odsetek. Cena za sprzedaż nieruchomości będzie wyższa od kwoty kredytu i odsetek, które przejmie spółka. Natomiast spółka w wyniku przejęcia długu stanie się na podstawie umowy z bankiem kredytobiorcą w miejsce poprzedniego właściciela nieruchomości.


Czy w związku z przejęciem kredytu i odsetek po stronie podatnika powstanie jakikolwiek przychód?
Spór pomiędzy spółką a fiskusem sprowadził się do kwestii czy przysporzenie z tytułu wynagrodzenia uzyskanego za przejęcie zadłużenia kredytowego i odsetek do zapłaty od dotychczasowego dłużnika stanowi przychód podatkowy.
Spółka wyraziła pogląd, według którego uzyskane wynagrodzenie za przejęcie kredytu wraz z pozostałymi do zapłaty odsetkami nie powinno być rozpoznane jako przychód podatkowy. Swój pogląd spółka argumentowała faktem, że w wyniku przejęcia długu spółka stanie się wobec banku dłużnikiem na kwotę równą należnemu wynagrodzeniu z tytułu przejęcia długu.
Natomiast dyrektor izby skarbowej wyraził odmienny pogląd w interpretacji indywidualnej. Organ podatkowy wskazał, że w takiej sytuacji zachodzą dwa zdarzenia: przejęcie długu i uregulowanie ceny za nabycie nieruchomości. Zdaniem fiskusa te zdarzenia gospodarcze mają różne skutki podatkowe i nie można uznać, że przejęcie i spłata kredytu będzie w tym przypadku neutralna podatkowo. Spółka uzyska aktywo w postaci wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za przejęcie długu. To zwiększenie aktywów będzie miało charakter trwały i definitywny i dlatego należy uznać je za przychód podatkowy.


Przejęcie długu nie stanowi KUP
Jednak Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (III SA/Wa 3020/14) zanegował twierdzenia organu podatkowego. Takie rozstrzygnięcie WSA zostało poparte 16 stycznia br. przez Naczelny Sąd Administracyjny (II FSK 3584/15). NSA uznał, że przekazana kwota, odpowiadająca wartości niespłaconego kredytu, nie jest przychodem podatkowym, a rozpoznać ją należy jako przysporzenie wymienione w art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy CIT. Sąd podkreślił, ze nie można mówić o definitywnym charakterze tej wartości, ponieważ powinna zostać spłacona kredytodawcy według umowy kredytowej. Końcowo NSA stwierdził, że spłata kredytu nie może stanowić dla spółki kosztu uzyskania przychodu.

Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem Andrzej Melezini  Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem >>
Edytowalne wzory dostępne na stronie internetowej >>