Wprowadzenie formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu, uwzględniającego dane identyfikujące wpłacającego oraz tytuł wpłaty ma istotne znaczenie dla szybszego rozliczania wpłat dokonywanych przez podmioty gospodarcze na rachunek organu celnego. Umożliwi to pełniejszą automatyzację stowarzyszania wpłat z odpowiednimi dokumentami, co przełoży się w szczególności na szybsze zwalnianie salda zabezpieczenia, składanego przez przedsiębiorcę organowi celnemu w celu uzyskania zwolnienia towaru celnego do swobodnego obrotu jeszcze przed uiszczeniem za ten towar wymaganych należności.

Rozporządzenie ministra finansów z 11 września 2015 r. w sprawie wzoru formularza wpłaty gotówkowej oraz polecenia przelewu na rachunek organu celnego (Dz. U. poz. 1411) wejdzie w życie 1 października 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego