Przedstawiciel podatkowy ustanawiany będzie w drodze umowy zawartej pomiędzy nim a podatnikiem.

Obowiązek ustanowienia przedstawiciela podatkowego mają podatnicy nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania na terytorium kraju, a mający obowiązek zarejestrowania się jako podatnicy VAT czynni. Taki przedstawiciel jest obowiązany do wypełnienia wszelkich obowiązków podatnika, którego jest przedstawicielem, wynikających z ustawy, do prowadzenia i przechowywania dokumentacji oraz ewidencji na potrzeby tego podatku oraz do wykonywania innych czynności wynikających z przepisów o podatku od towarów i usług, jeżeli zostały wymienione w ustanawiającej go umowie.

W opublikowanym na stronie Ministerstwa Finansów projekcie rozporządzenia w sprawie przedstawiciela podatkowego zrezygnowano z ustanawiania przedstawiciela w drodze umowy w formie aktu notarialnego na rzecz zwykłej umowy, której jeden egzemplarz przekazywany będzie do Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa Śródmieście, który dzięki temu będzie miał możliwość ewentualnego sprawdzenia podmiotu, ustanowionego przedstawicielem podatkowym.

Umowa zawierać ma nazwę lub imię i nazwisko podatnika, adres jego siedziby lub stałego miejsca prowadzenia działalności lub miejsca zamieszkania za granicą, dane identyfikacyjne podmiotu, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym, w tym jego NIP, nazwę lub imię i nazwisko, adres siedziby lub w przypadku osób fizycznych adres stałego miejsca zamieszkania oraz adres, pod którym będzie prowadzona i przechowywana dokumentacja oraz ewidencja podatnika dla celów podatku od towarów i usług. Integralną częścią umowy ma być informacja o spełnieniu przez podmiot, który jest ustanawiany przedstawicielem podatkowym określonych w ustawie warunków.

W obecnie obowiązującym rozporządzeniu, poza trybem ustanawiania przedstawiciela podatkowego, uregulowane są także warunki, jakie musi spełniać podmiot, który może być ustanowiony przedstawicielem. Jednakże, w wyniku nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, która ma wejść w życie 1 kwietnia, przepisy dotyczące tych warunków zostały przeniesione do ustawy.

Jolanta Mazur