Projekt dotyczy usunięcia z polskiego systemu prawnego dotychczasowych zasad udzielania, wypłacania i rozliczania subwencji z budżetu państwa dla partii politycznych, na rzecz konstrukcji analogicznej do funkcjonującej w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie a więc konstrukcji dobrowolnego przeznaczania przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz jednej partii politycznej w wysokości nie wyższej niż 1 proc. zapłaconego przez niego podatku za dany rok.

W ocenie projektodawców, taka zmiana będzie sprzyjała większej aktywności partii politycznych w kontaktach z wyborcami przez całą kadencję parlamentu i zwiększy wśród obywateli poczucie realnego wpływu na losy państwa poprzez współfinansowanie partii rzeczywiście realizujących programy z którymi utożsamia się wyborca. Ponadto zrówna sytuację prawną wszystkich partii politycznych, likwidując podział na partie legitymujące się odpowiednią reprezentacją parlamentarną i w związku z tym uzyskujące subwencje z budżetu państwa oraz partie wykluczone z budżetowego finansowania ze względu na słaby wynik wyborczy.