Należnościami pieniężnymi obsługiwanymi przy użyciu wspólnego rachunku bankowego są należności z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn, zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych w formie karty podatkowej oraz grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.

Należności te obsługiwane będą z wykorzystaniem scentralizowanego systemu podatkowego. Umożliwi to przyjmowanie i rozliczanie przez naczelnika urzędu w Bydgoszczy, na wspólnym rachunku bankowym, wpłat w zakresie podatków, odsetek za zwłokę, opłaty prolongacyjnej, grzywien i kosztów upomnienia dotyczących tych należności, wykonywanie dyspozycji naczelników urzędów skarbowych w zakresie dokonania zwrotu nadpłaty, zwrotu podatku lub grzywny uprawnionym podmiotom, a także rozliczanie i przekazywanie tych wpływów budżetowi państwa lub budżetom gmin.

Projektowane rozporządzenie wejdzie w życie 26 października 2015 r., z wyjątkiem regulacji odnoszącej się do należności z tytułu grzywien nałożonych w drodze mandatu karnego, która zacznie obowiązywać 1 stycznia 2016 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa