W przedmiotowej sprawie Międzyzakładowa Organizacja Pracowników Skarbowych wystąpiła do naczelnika urzędu skarbowego z wnioskiem o przekazanie w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej opisów stanowisk pracy i zakresów obowiązków kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego oraz pracownika zajmującego się sprawami BHP.

Organ uznał jednak te informacje za dokumenty, które nie stanowią informacji publicznej.

Sprawa trafiła do WSA w Warszawie. Zdaniem sądu zarówno opisy stanowisk pracy, jak i zakresy czynności kierowników komórek organizacyjnych, głównego księgowego oraz pracownika zajmującego się sprawami BHP w urzędzie skarbowym stanowią informację publiczną. Są to bowiem informacje, które przedstawiają jak funkcjonuje, czy też jak zorganizowany jest urząd skarbowy. Co prawda zakresy obowiązków i uprawnień wszystkich pracowników zawarte w regulaminie organizacyjnym są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej to jednak nie zawierały żądanych informacji.

A ponieważ naczelnik urzędu skarbowego jest organem władzy publicznej wykonującym zadania publiczne, to jest zobowiązany do udostępnienia informacji publicznej w szczególności o podmiotach, w tym o organizacji. Udostępnieniu podlega również informacja publiczna o zasadach funkcjonowania podmiotów, w tym o trybie działania władz publicznych i ich jednostek organizacyjnych.

Wyrok WSA w Warszawie z 25 września 2014 r., sygn. akt VIII SAB/Wa 27/14

Omówienie pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa