Zgodnie z art. 52 ustawy o rachunkowości, kierownik jednostki zapewnia sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego nie później niż w ciągu 3 miesięcy od dnia bilansowego. Zatem jednostki, których rok obrotowy pokrywa się z kalendarzowym, mają obowiązek sporządzić sprawozdanie finansowe nie później niż do 31 marca. Należy przy tym pamiętać, że do tej daty sprawozdanie powinno również zostać podpisane. Sprawozdanie finansowe podpisuje - podając zarazem datę podpisu - osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych, i kierownik jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy - wszyscy członkowie tego organu.