W przedmiotowej sprawie do fiskusa zwróciło się miasto, które w celu realizacji zadań z zakresu prawa budowlanego, dokonuje zakupów dzienników budowy. W cenie zakupu zawarty jest podatek VAT w stawce 23 proc. Miasto ewidencjonuje te dzienniki, stempluje oraz zakłada i przypieczętowuje chroniącą plombę. Następnie zgodnie z prawem wydaje te dzienniki budowy stronom. Za wydawane dzienniki pobiera opłaty. Ich wysokość jest taka sama jak cena brutto zakupu dziennika budowy typ DB-1 oraz typ DB-2.

Miasto zapytało fiskusa, czy opłata za wydanie dziennika budowy powinna zawierać w sobie podatek VAT czy też opłata ta jest opłatą za czynności administracyjne, które są wyłączone z opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Sama gmina uważa, że skoro przenosi na stronę postępowania np. o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę, własność dziennika budowy, to czynność taka, stanowi dostawę towarów, która podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w stawce 23 proc.

Fiskus się nie zgodził. Organ wskazał, że co do zasady, wyłączone od opodatkowania podatkiem od towarów i usług są czynności wykonywane przez podmioty prawa publicznego (organy władzy publicznej i urzędy obsługujące te organy) w ramach sprawowanego przez nie władztwa publicznego. A decyzję o pozwoleniu na budowę oraz dziennik budowy, co do zasady, wydaje odpłatnie starosta, jako organ administracji architektoniczno-budowlanej pierwszej instancji, za zwrotem kosztów związanych z jego przygotowaniem. W przypadku miasta na prawach powiatu funkcję starosty sprawuje prezydent miasta. Poza tym, zgodnie z Prawem budowlanym dziennik budowy stanowi urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót i jest wydawany odpłatnie przez właściwy organ.

Dlatego fiskus przyjął, że czynności prezydenta miasta (organu władzy publicznej), obsługiwanego przez urząd miasta (urząd obsługujący ten organ), polegające na wydaniu dziennika budowy mieszczą się w zadaniach z zakresu administracji publicznej, które zostały nałożone na Prezydenta Miasta stosownymi przepisami prawa. Opłaty pobierane przez miasto za wykonywanie tych czynności stanowią daninę publiczną, a ich wysokość jest ściśle określona w przepisach prawa. Dlatego według fiskusa prezydent miasta, działając, jako organ władzy publicznej w zakresie wykonywania opisanych czynności nie występuje, jako podatnik podatku od towarów i usług, a opłata pobierana za wydanie dziennika budowy nie jest objęta podatkiem od towarów i usług.

Interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 24 września 2015 r., sygn. IBPP2/4512-719/15/KO, LEX nr 275495


Dowiedz się więcej z książki
VAT w gminach
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł