Resort finansów przygotował projekt rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania, w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwa ogólnego, pełnomocnictwa szczególnego oraz pełnomocnictwa do doręczeń.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z 28 grudnia 2015 r. (Dz. U. poz. 2290), pełnomocnictwo ogólne w formie dokumentu elektronicznego powinno być przesyłane przez portal podatkowy. W sposób ogólny został uregulowany sposób przesyłania m. ni. pełnomocnictwa ogólnego, niezależnie od rodzaju podmiotu przesyłającego to pełnomocnictwo.

W projekcie przewiduje się zmianę poprzez wskazanie, że pełnomocnictwo ogólne w formie dokumentu elektronicznego będzie przesyłane za pośrednictwem portalu podatkowego przez mocodawcę, pełnomocnika zawodowego (adwokata, radcę prawnego oraz doradcę podatkowego) oraz osobę sprawującą opiekę nad osobą, która nie może się podpisać.

W przypadku organów podatkowych przyjęto odrębny sposób przesyłania pełnomocnictwa ogólnego. Organy podatkowe nie będą korzystały z portalu podatkowego, lecz będą przesyłały pełnomocnictwa ogólne - w przypadkach wymienionych w art. 138d § 6 i 8 Ordynacji podatkowej - za pośrednictwem dedykowanego systemu teleinformatycznego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Projekt zakłada, że regulacje wejdą w życie 1 lipca 2016 r.