Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 24 października 2012 r. (Dz. U. poz. 1278) zmodyfikowała zasady korzystania z ulgi na dzieci oraz ulgi internetowej.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ww. nowelizacji, począwszy od 2013 r. (w odniesieniu do rozliczenia dochodów uzyskanych w 2013 r.), kwota ulgi na trzecie dziecko wzrasta o 50 proc., odpowiednio na czwarte i każde kolejne dziecko o 100 proc., w stosunku do obecnie obowiązującej. Wysokość ulgi na drugie i pierwsze dziecko nie ulega zmianie, przy jednoczesnym wprowadzeniu tzw. kryterium dochodowości dla rodzin z jednym dzieckiem. Zgodnie z tym kryterium podatnicy posiadający tylko jedno dziecko z przedmiotowej ulgi skorzystają, gdy roczne:

1) łączne dochody obojga małżonków nie przekroczą kwoty 112.000 zł,

2) dochody osoby samotnie wychowującej dziecko nie przekroczą kwoty 112.000 zł,

3) dochody osoby niepozostającej w związku małżeńskim (innej niż wymienionej w punkcie drugim) nie przekroczą kwoty 56.000 zł.

Minister Finansów w odpowiedzi na interpelację poselską nr 12386/12 przypomniał, że odliczenie nie przysługuje, poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko wstąpiło w związek małżeński.

Natomiast modyfikacja ulgi internetowej wprowadzona z dniem 1 stycznia 2013 r. i mająca zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2013 r. polega na umożliwieniu korzystania z tej ulgi wyłącznie przez dwa kolejno po sobie następujące lata podatkowe i wyłącznie tym podatnikom, którzy w latach 2005–2011 nie korzystali z przedmiotowego odliczenia.

Czytaj także:

Ulga podatkowa na dzieci i internet na nowych zasadach