Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych, opłatę uzdrowiskową pobiera się od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach.

Opłaty uzdrowiskowej nie pobiera się m.in. od osób, które przebywają w szpitalach. Jak wyjaśnił minister fakt, iż w ustawie podatkowej nie zdefiniowano pojęcia „szpital”, nie pozostawia wątpliwości co do zakresu omawianego wyłączenia. Ustawa nie różnicuje osób przebywających w szpitalach ze względu na rodzaj szpitala, w którym pobierane są świadczenia. Wszystkim osobom spełniającym ten warunek przysługują jednakowe uprawnienia w zakresie wyłączenia z obowiązku uiszczenia opłaty.