Określając katalog podmiotów, które mogą na podstawie odrębnych przepisów zostać uznane za instytucje o charakterze kulturalnym, minister finansów przywołał w interpretacji regulacje ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej definiujące pojęcie działalności kulturalnej i krąg podmiotów, które mogą tę działalność prowadzić.

Stwierdził jednak, że ustawa ta nie jest wystarczająca dla określenia wspomnianego katalogu podmiotów, gdyż egzemplifikacyjny charakter wyliczeń w niej zawartych wyklucza możliwość definiowania tego katalogu jedynie w oparciu o jej przepisy. Uzasadnione jest więc również odwołanie się do treści ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zgodnie z którą, działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona w sferze zadań publicznych obejmujących m.in. zadania w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

W ustawie określone zostało, że działalność pożytku publicznego prowadzą organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia. Mogą ją także prowadzić inne podmioty, m.in. osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów ustaw o określających stosunki państwa do kościołów i innych związków wyznaniowych, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego spółdzielnie socjalne, czy kluby sportowe.

Jak wynika z interpretacji ministra, działalność w sferze zadań publicznych mieszczących się w pojęciu usług kulturalnych prowadzona przez takie podmioty wpisuje się w przesłanki art. 43 ust. 1 pkt 33 lit. a ustawy o VAT, pod warunkiem, że podmioty te nie osiągają w sposób systematyczny zysków z tej działalności, a w przypadku ich osiągnięcia są one przeznaczone w całości na kontynuację lub doskonalenie świadczonych usług.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 17 kwietnia 2015 r., PT1.9101.6.2015.KCO.PT1.130

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego