Relacja ta obwieszczana jest wg stanu na koniec roku. Tym bardziej nie występuje niebezpieczeństwo uruchomienia sankcji wynikających z przekroczenia progu ostrożnościowego 55 proc., które są uruchamiane, jeżeli poziom ten przekroczy kwota długu przeliczona wg kursów średnich i pomniejszona o wolne środki służące finansowaniu potrzeb pożyczkowych.

Zgodnie z informacją resortu, na podstawie wysokości długu publicznego na koniec II kwartału br. odnoszonego do PKB nie można wnioskować o przewidywanej relacji na koniec roku, ze względu na następujące czynniki:
• przyrost państwowego długu publicznego jest wynikiem sfinansowania poprzez emisje długu w I półroczu niemal 80 proc. całorocznych potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa. Z tego względu przyrost długu do końca roku będzie proporcjonalnie dużo niższy,
• w I półroczu br. miało miejsce znaczące osłabienie złotego (co skutkowało wzrostem długu publicznego o 13 mld zł) – od tego czasu złoty się umocnił, co w II półroczu br. powinno wpływać pomniejszająco na kwotę długu,
• w I półroczu br. miało miejsce największe spowolnienie realnego wzrostu PKB, a jednocześnie do rekordowo niskiego poziomu spadła też inflacja. Czynniki te spowodowały bardzo niskie tempo przyrostu nominalnego PKB. W II półroczu można przewidywać ożywienie gospodarcze, zasygnalizowane już w II kwartale br., co pozytywnie przełoży się na wartość całorocznego PKB. Jednocześnie odwrócony został trend do spadku inflacji. Oznacza to, że nominalne tempo wzrostu PKB w II półroczu br. będzie istotnie wyższe niż odnotowane w I półroczu.