Na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1588), minister finansów został zobowiązany do określenia na lata 2007-2027, w drodze rozporządzenia, wzoru oświadczenia, o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych. Wzór ten oznaczony jest symbolem PIT-2K. Po raz ostatni wzór oświadczenia został określony rozporządzeniem Ministra Finansów z 9 listopada 2011 r. w sprawie wzoru oświadczenia o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (Dz. U. Nr 252, poz. 1516).

Rozporządzenie ma na celu umożliwienie identyfikacji podatnika i urzędu skarbowego, do którego kierowany jest formularz, oraz zapewnienie kontroli poprawności stosowania odliczenia z tytułu spłaty odsetek od:

1) kredytu mieszkaniowego lub pożyczki mieszkaniowej,

2) od kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytu mieszkaniowego,

3) od każdego kolejnego kredytu (pożyczki) zaciągniętego na spłatę kredytów lub pożyczek wymienionych w pkt 1 i 2.

Resort finansów proponuje jednak modyfikację wzoru, która dotyczy:

1) podstawy prawnej - zaktualizowano dziennik promulgacyjny tekstu jednolitego ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych;

2) w części A zrezygnowano z pozycji przeznaczonych do podawania przez podatnika (cześć A.l.) i małżonka (część A.2.) danych adresowych. Tego rodzaju informacje zawiera zeznanie podatkowe, do którego dołączane jest oświadczenie PIT-2K wraz z P1T/D. Przy obecnej obsłudze zeznań podatkowych przez systemy informatyczne urzędów skarbowych brak jest uzasadnienia do ponownego podawania tych danych w oświadczeniu PIT-2K. Konsekwencją powyższego jest zmiana tytułu części A z „Dane identyfikacyjne i aktualny adres zamieszkania" na "Dane identyfikacyjne" oraz zmiana numeracji dalszych pozycji formularza oraz treści opisów odwołujących się do zmienionych pozycji;

3) w części B zrezygnowano z treści oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego o odpowiedzialności za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością. Po dokonaniu analizy zasadności zamieszczania we wzorach formularzy podatkowych zapisów dotyczących tej odpowiedzialności stwierdzono, iż żaden przepis nie uzależnia odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością od złożenia oświadczenia o znajomości tych przepisów. Z uwagi jednak na fakt, iż zamieszczanie stosownych klauzul można traktować jako przejaw zasady lojalności organów państwowych wobec obywatela, zdecydowano o zastąpieniu dotychczasowego oświadczenia o znajomości przepisów Kodeksu karnego skarbowego stosownym pouczeniem informującym o odpowiedzialności przewidzianej w tym kodeksie. Konsekwencją powyższego jest zmiana tytułu części B z „Oświadczenie i podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika" na „Podpis podatnika/małżonka/pełnomocnika" oraz dodanie na końcu formularza pouczenia informującego, że za podanie nieprawdy lub zatajenie prawdy i przez to narażenie podatku na uszczuplenie grozi odpowiedzialność przewidziana w Kodeksie karnym skarbowym.

Nowy wzór ma być składany wraz z zeznaniami podatkowymi o wysokości dochodu (przychodu) uzyskanego od 1 stycznia 2013 r.