Nowelizacją z 9 kwietnia 2015 r. ustawy o podatku od towarów i usług wprowadzono przepisy regulujące kwestie związane z oprocentowaniem, jakie będzie przysługiwać podmiotom składającym kaucję gwarancyjną w formie depozytu pieniężnego. Stawka odsetek będzie równa 30 proc. stopy depozytowej ustalanej zgodnie z przepisami o NBP. Regulacje będą obowiązywały od 1 lipca 2015 r.

W przypadku powstania zaległości podatkowych po wniesieniu kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego, odsetki zostaną przeznaczone na pokrycie tych zaległości, z wyłączeniem tych, których zapłatę odroczono lub rozłożono na raty. Odsetki będą naliczane od dnia przyjęcia kaucji gwarancyjnej w formie depozytu pieniężnego do dnia jej zwrotu lub zaliczenia na poczet zaległości podatkowych. W przypadku kaucji gwarancyjnych złożonych przed 1 lipca 2015 r. odsetki będą naliczane od 1 lipca 2015 r., a nie od dnia przyjęcia kaucji.

Zasady naliczania odsetek w projektowanym rozporządzeniu określono w sposób analogiczny do zasad naliczania odsetek od zaległości podatkowych określonych w przepisach wydawanych na podstawie art. 58 Ordynacji podatkowej.

W projekcie określono również wzór, według którego będą naliczane odsetki od kwoty przyjętej kaucji gwarancyjnej.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego