Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do kosztów uzyskania przychodów nie zalicza się odpisów i wpłat na różnego rodzaju fundusze tworzone przez podatnika. Wyjątkiem są podstawowe odpisy i wpłaty na te fundusze, jeżeli obowiązek lub możliwość ich tworzenia w ciężar kosztów określają odrębne ustawy. W takim przypadku podstawowe odpisy i wpłaty mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

W kontekście spółdzielni mieszkaniowych odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych obciążają koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi. Obowiązek świadczenia na fundusz dotyczy członków spółdzielni, właścicieli lokali niebędących członkami spółdzielni oraz osób niebędących członkami spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali.

W interpretacji inister wskazał wyroki NSA, w których sąd uznał, że do zasobów mieszkaniowych w rozumieniu przepisów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych zaliczane są również lokale użytkowe. W wyroku NSA z 4 września 2013 r., sygn. II FSK 2581/11, czytamy "Skoro zatem świadczenie na rzecz funduszu na remonty zasobów mieszkaniowych dotyczy tak samo właścicieli lokali mieszkalnych jak i użytkowych, a ustawa w tym zakresie nie rozróżnia regulacji, to należy uznać, że odpisy na fundusz remontowy dokonywane od lokali użytkowych także mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.” Analogiczny pogląd wynika także z innych orzeczeń Naczelnego Sądu Administracyjnego (por. wyrok z 10 stycznia 2014 r., sygn. II FSK 268/12, wyrok z 29 stycznia 2014 r., sygn. II FSK 266/12, czy wyrok z 24 czerwca 2014 r., sygn. II FSK 1777/12).

W związku z powyższym odpisy na fundusz remontowy zasobów mieszkaniowych w spółdzielni mieszkaniowej, dokonywane od lokali użytkowych, mogą podlegać zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 9 lit a) ustawy CIT w zw. z art. 6 ust. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

Interpretacja ogólna ministra finansów z 2 kwietnia 2015 r., DD6.8201.1.2015.1.MZG

Omówienie pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego