Propozycja zawarta w projekcie rozporządzenia określającego zakres zwolnień od stosowania kas w latach 2013–2014 polegająca na obniżeniu kwoty obrotu uprawniającego do zwolnienia z 40 tys. zł do kwoty 20 tys. zł wynika z koncepcji systematycznego i stopniowego ograniczania odstępstw od docelowego rozwiązania przyjętego w ustawie o podatku od towarów i usług, jakim jest powszechny charakter prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących przez podatników prowadzących sprzedaż na rzecz osób fizycznych.

Koszty wprowadzenia zmian w rozporządzeniu, będą miały zdaniem resortu finansów zróżnicowany charakter. Mimo, że z jednej strony, w związku z regulacją przewidującą refundację części kwot wydatkowanych na zakup kas przez podatnika (90 proc. ceny zakupu netto, nie więcej niż 700 zł), wystąpi obniżenie wpływów do budżetu w roku 2013 r., to z drugiej strony. efektem ograniczenia zakresu stosowania zwolnień winna być poprawa ściągalności podatków, i to nie tylko w podatku od towarów i usług, ale również w zakresie podatków dochodowych.

Kongres Podatkowo Księgowy 26 XI 2012