Minister finansów, w przypadkach uzasadnionych interesem publicznym lub ważnym interesem podatników, może zaniechać w całości lub w części poboru podatku, określając rodzaj podatku, okres, w którym następuje zaniechanie poboru i grupy podatników, których dotyczy zaniechanie. Przepis ten znajduje również zastosowanie do instytucji zaniechania poboru wpłat z zysku przez jednoosobowe spółki Skarbu Państwa.

W planie restrukturyzacji spółki Przewozy Regionalne zakłada się wsparcie jej kwotą w wysokości 770.303.500 mln zł. Kwota ta pozwoli na spłatę przeterminowanego zadłużenia spółki wynoszącego około 600 mln zł oraz na pokrycie części kosztów jej restrukturyzacji. Zostanie ona przekazana w formie dotacji z budżetu państwa, ze środków przeznaczonych na wydatki związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem, ochroną i zarządzaniem infrastrukturą transportu lądowego na rzecz Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

W wyniku realizacji tego procesu ARP S.A. otrzyma udziały warte około 185 mln zł, które będą stanowiły zysk spółki, od którego, na mocy projektowanego rozporządzenia w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa, zostanie zaniechany pobór wpłaty. Zamiarem ustawodawcy jest bowiem, aby cała dotacja, którą otrzyma ARP S.A., została przeznaczona na restrukturyzację.

Zaniechanie będzie miało zastosowanie do części zysku osiągniętego w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.

Rozporządzenie ministra finansów z 9 września 2015 r. w sprawie częściowego zaniechania poboru wpłat z zysku od niektórych jednoosobowych spółek Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 1360) weszło w życie 11 września 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego